Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453809
Title Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
Author(s) Glorius, S.T.; Ens, B.J.; Rippen, A.D.; Chen, C.; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
Department(s) Experimental Ecology
Wageningen Marine Research
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
Categories Fishery Resources and Management / Nature Management (General) / Marine Ecology
Abstract Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.