Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454562
Title Duurzaam bodembeheer maïs : projectresultaten uit 2013
Author(s) Riemens, M.M.; Huiting, H.F.; Deru, J.; Schooten, H.A. van; Verloop, J.; Aarts, F.; Weide, R.Y. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 76
Department(s) Applied Ecology
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Animal Nutrition
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
OT Acrres
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) maïs - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - zandgronden - zware kleigronden - duurzaam bodemgebruik - maize - soil management - sustainability - arable farming - tillage - reduced tillage - soil quality - sandy soils - clay soils - sustainable land use
Categories Maize / Soil Science (General)
Abstract Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het tweede projectjaar (2013) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen en de afsluitende paragraaf geeft tot slot de overkoepelende eindconclusies van 2013 en aanbevelingen voor 2014.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.