Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456728
Title Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems : en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen
Author(s) Kooijman, A.M.; Bloem, J.; Cerli, C.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Kalbitz, K.; Dimmers, W.J.; Vos, A.; Peest, A.K.; Kemmers, R.H.
Source Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (OBN rapport 2014/OBN189-DK) - 87
Department(s) Animal Ecology
Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) duingebieden - bodemchemie - stikstof - mineralisatie - ecologisch herstel - plaggen steken - natura 2000 - duneland - soil chemistry - nitrogen - mineralization - ecological restoration - sod cutting - natura 2000
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport staat het Natura 2000 habitattype H2130, de Grijze duinen, centraal. In veel duingebieden is de hoge stikstof-depositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding van de Grijze duinen. In de herstelstrategie die binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is uitgewerkt voor dit habitattype, staat o.a. de maatregel plaggen genoemd. In deze rapportage wordt onderzocht of plaggen de Grijze duinen minder gevoelig maakt voor stikstofdepositie en daarmee of deze maatregel effectief is. Voor het beheer van grijze duinen is het belangrijk meer inzicht te krijgen in de betekenis van N-opslag in de bodem en de rol van het bodemleven daarbij. Het in dit rapport beschreven onderzoek geeft antwoord op de vraag in welke mate micro-organismen en mesofauna, en uiteindelijk de opslag van N in organische stof in de bodem, een rol speelt bij de gevoeligheid van duinen voor N-depositie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.