Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456829
Title Habitattypen in Natura 2000-gebieden : beoordeling van oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs)
Author(s) Janssen, J.A.M.; Weeda, E.J.; Schippers, P.; Bijlsma, R.J.; Schaminee, J.H.J.; Arts, G.H.P.; Deerenberg, C.M.; Bos, O.G.; Jak, R.G.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 8)
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Biodiversity and Policy
Plant Ecology and Nature Conservation
Environmental Risk Assessment
Maritiem
Ecosystemen
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) natura 2000 - habitats - habitatrichtlijn - oppervlakte (areaal) - natuurgebieden - databanken - nederland - inventarisaties - gegevensbeheer - habitats directive - acreage - natural areas - databases - netherlands - inventories - data management
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) vanhabitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt om de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten te beoordelen. In dit rapport is aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens van de habitattypen in de Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld. Het betreft gegevens over de oppervlakte van een habitat, de representativiteit, de relatieve oppervlakte ten opzichte van de oppervlakte in heel Nederland, de behoudsstatus van het habitattype, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van uitgebreide maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een habitattype voorkomt. In totaal gaat het om ruim 1130 combinaties van habitattypen en gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.