Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 458249
Title Natuurlijke afbraak van polycyclische aromatische koolwaterstoffen bij het op de kant zetten van baggerspecie op Goeree - Overflakkee
Author(s) Toorn, A. van den; Harmsen, J.; Dijk - Hooijer, O.M. van
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 447) - 74
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) aromatische koolwaterstoffen - bioremediëring - bagger - havens - stortterreinen - microbiële afbraak - modder - huisvuilverwijdering - polycyclische koolwaterstoffen - ontginning - vuilnisbelten - sediment - stort - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - Nederland - sludge farming - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - aromatic hydrocarbons - bioremediation - dredgings - harbours - landfills - microbial degradation - mud - municipal refuse disposal - polycyclic hydrocarbons - reclamation - refuse tips - spoil - waste disposal - waste disposal sites - Netherlands
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Een belangrijk deel van de waterbodemverontreiniging wordt veroorzaakt door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Vroeger werd de opgebaggerde waterbodem verspreid op landbouwpercelen. Voor sterk verontreinigde baggerspecie is deze procedure niet meer toegestaan. Momenteel mag licht verontreinigde baggerspecie op de kant worden verspreid, maar ook dit zal binnenkort worden verboden. Op Goeree-Overflakkee is onderzocht of op de kant zetten van baggerspecie heeft geleid tot een hoger PAK-gehalte naast de sloten. Hierbij is onderscheid gemaakt in korte- en langetermijneffecten. Op een proefstrook is nagegaan wat er met de PAK gebeurt nadat de baggerspecie op de kant is gezet (periode 1-2 jaar).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.