Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476547
Title Onderzoek naar de kapitaalbehoefte van de toekomstige pachters in de Noord-Oostpolder
Author(s) Anonymous,
Source 's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 60) - 15
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 1947
Keyword(s) kapitaal - kapitaalvorming - bedrijfskapitaal - landbouwsituatie - pachtovereenkomsten - agrarische bedrijfsvoering - financiën - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - flevoland - nederland - capital - capital formation - working capital - agricultural situation - farm leases - farm management - finance - crop enterprises - netherlands
Categories Arable Farming
Abstract In de Noord-Oostpolder zullen verschillende bedrijfstypen worden gestioht, waarvan de voornaamste zijn: a. Akkerbouwbedrijven van resps 48, 36, 24 en 12 ha; b. Gemengde bedrijven van 24 ha met 2/3 deel bouwland en l/3 deel grasland ; c. Gemengde bedrijven van 24 ha met 2/3 deel grasland en l/3 deel bouwland. Dit rapport beperkt zich tot de akkerbouwbedrijven van 48 ha en 24 ha. Over de akkerbouwbedrijven van 36 ha en 12 ha worden slechts enkele opmerkingen gemaakt. De gemengde bedrijven met overwegend bouwland zijn niet nader in ogenschouw genomen, omdat de kapitaalbehoefte van dit type bedrijven min of meer zal tenderen naar die van de akkerbouwbedrijven. De gemengde bedrijven met overwegend grasland zijn niet in studie genomen, aangezien deze bedrijven in het najaar van 1947 nog niet zullen worden uigegeven. Wij kunnen de kapitaalbehoefte van de toekomstige bedrijven voor ons doel het best onder vier hoofden brengen: 1. De pachters moeten voorzien in de aanschaf van de grote inventaris alsmede van het grote vee. 2. Evenzo in de aanschaf van het noodzakelijke klein materiaal en enig klein vee 3. Daarnaast zullen de pachters over middelen moeten beschikken om het productieproces van het eerste jaar te kunnen financieren. 4. Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden, dat de pachters middelen hebben om het eerste jaar in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien. In het volgende is niet getracht de totale kapitaalbehoefte zowel als die per ha voor de genoemde bedrijven tot in de finesses te berekenen. Er is slechts gepoogd met behulp van de beschikbare gegevens zo nauwkeurig mogelijk de orde van grootte vast te stellen, waarin deze kapitaalbehoefte zal liggen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.