Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477701
Title 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring
Author(s) Noort, F.R. van; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1327) - 66
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Teelt & Gewasfysiologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
GTB Tuinbouw Technologie
Horticultural Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - diffuus glas - lichtdoorlating - natuurlijk licht - energiebesparing - teeltsystemen - proeven - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - diffused glass - light transmission - natural light - energy saving - cropping systems - trials
Categories Orchidales / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en twee Bromeliasoorten. Het licht werd diffuus gemaakt door een diffuus schermdoek, door diffuus glas of door te telen in de Daglichtkas. Ook bij veel instraling werd de luchtvochtigheid op peil gehouden door verneveling. In het zomerhalfjaar trad bij alle gewassen een spectaculaire groeiverbetering op door meer diffuus licht toe te laten; nooit trad er bladschade op. Zo waren de anthuriums in 16 weken vermarktbaar, terwijl dat in de praktijk 22 weken duurde, waarbij de planten ook nog eens 25% zwaarder waren dan in praktijk. Door toepassen van lichtintegratie en verlaging van het temperatuursetpoint werd 25% energie bespaard. Om risico op schade door teveel licht te kunnen voorkomen zijn methoden voor plantmonitoring verbeterd. Zo zijn enkele verbeteringen aan de Plantivity meter gemaakt waardoor de meter minder vaak (eens per week) van blad verwisseld hoeft te worden en de potentiele fotosynthese bepaald kan worden voor een betere inschatting van efficiëntie van fotosynthese. Grip on light in potted anthurium and bromeliads Diffuse light is beneficial for plant growth. Furthermore, in greenhouses with pot plants more light can be allowed if the light is diffuse. When combined with the Next Generation Cultivation (‘Het Nieuwe Telen’) new possibilities arise to improve production and to save energy. Experiments were conducted with two Anthurium cultivars and two Bromeliads. The light was made diffuse by a diffuse screen, diffuse glass or by growing the plants in the Daylight greenhouse. Air humidity was always maintained at high levels. In the summer half year the growth of all crops increased substantially by allowing more diffuse light; leaf damage never occurred. The anthurium plants were marketable within 16 weeks, whereas normally this takes 22 weeks; the plants were also 25% larger. Applying light integration and decreasing the set-point for heating saved 25% energy. To avoid the risk of leaf damage due to too much light, methods for plant monitoring were improved. The Plantivity sensor was improved such that the sensor can measure for one week on the same leaf instead of changing the leaf every 2-3 days. Furthermore, the sensor can now be used to measure potential photosynthesis which allows a better estimate of the efficiency of photosynthesis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.