Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 482927
Title Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 37 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Bergermeer
Author(s) Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Jansen, P.C.; Renaud, L.V.; Hendriks, R.F.A.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.37) - 59
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - polders - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models - noord-holland
Categories Water Quality
Abstract In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Bergermeer afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Bergermeer bedraagt 24% voor stikstof en 19% voor fosfor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.