Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 485723
Title Aanpassing Model for Nature Policy aan typologie Subsidiestelsel Natuur en Landschap : fase 1
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Jochem, R.; Wegman, R.M.A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 24) - 90
Department(s) Biodiversity and Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) natuurbeleid - vegetatietypen - draagkracht - vogels - soortendiversiteit - modellen - nature conservation policy - vegetation types - carrying capacity - birds - species diversity - models
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Model for Nature Policy (MNP) wordt voor het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkeld om het natuurbeleid van regionaal tot landelijk niveau te evalueren. Het model gebruikt de vegetatie als basis voor de voorspellingen: de natuurdoeltypenkaart. Beheerders en overheid zijn echter over-gegaan naar het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) met als vegetatietypen de beheertypen en bijbehorende vegetatiekaart. Om MNP te laten aansluiten bij SNL is in dit onderzoek de eerste stap gezet om het model geschikt te maken voor doorrekeningen op basis van de SNL-vegetatiekaart. De soorten in het model zijn gekoppeld aan de beheertypen en er zijn nieuwe draagkrachten gekoppeld aan een soort-beheertypecombinatie. Alle soorten in het MNP zijn vervolgens getest door de voorspelde verspreiding te vergelijken met de verspreidingswaarnemingen van de particuliere gegevensbeherende organisaties (PGO’s). Elke soort is beoordeeld als goed, matig of slecht. Van de 256 soorten werden er 24 als slecht beoordeeld en deze dienen nader onderzocht te worden. De vergelijking heeft alleen plaatsgevonden op basis van draagkracht. Grondwaterstand en kritische depositiewaarden zijn nog niet meegenomen in de test. Toch gaven de eerste resultaten een redelijk goed beeld. Het detailniveau van de beheertypenkaart dient verbeterd te worden om goede voorspellingen te kunnen doen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.