Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486450
Title Opslagcapaciteit en emissies in de Pot- en Containerteelt
Author(s) Bals, J.; Wit, A.M. de; Aendekerk, T.G.L.
Source Boskoop : PPO BBF - 34
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) boomkwekerijen - containerplanten - emissie - emissiereductie - wateropslag - regelingen - watervoorraden - watergebruik - water - recirculatie aquacultuur systemen - hergebruik van water - forest nurseries - container grown plants - emission - emission reduction - water storage - regulations - water resources - water use - water - recirculating aquaculture systems - water reuse
Categories Tree Breeding, Propagation and Planting
Abstract 1. Second-opinion over het DLG (1997) rapport - Verbeteren van de waterkwaliteit in de herinrichting Boskoop. Een belangrijk uitgangspunt van deze studie, berekening van de maximale waterbehoefte op 6 mm/etmaal, wordt onderschreven. 2. Berekening van waterbehoefte voor de boomteelt in het Gouwe Wiericke gebied Er is voor drie teelttypen met gebruik van klimatologische gegevens, gewasfactoren, oppervlakte ingenomen door ieder teelttype en waterkwaliteitseisen de actuele waterbehoefte en in 2030 berekend. De drie teelttypen zijn: vollegrondsteelt, pot- en containerteelt (PCT) en de gesloten teelt. De berekening van de inlaatbehoefte is uitgevoerd bij bassingroottes van 0, 500, 100, 1500 en 2000 m3/ha. Het is duidelijk dat de inlaatbehoefte sterk afhankelijk is van de opslagcapaciteit. Bij 0 m3/ha bedraagt de jaarlijkse watervraag 2,5 mln. m3. In 2030 zal deze behoefte door verschillende oorzaken toenemen. In de eerste plaats wordt verwacht dat het totale areaal boomteelt zal toenemen. Daarnaast zal naar verwachting het areaal vollegrond afnemen en de pot- en containerteelt toenemen. De berekende watervraag bedraagt dan 4,3 mln. m3/jaar. Bij een opslagcapaciteit van 500 m3/ha voor de PCT en gesloten teelten neemt de watervraag in een gemiddeld jaar met 70-80% en in een droog jaar met 35-45% af. De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 – 60.000 m3/dag. Deze hoeveelheid is gebaseerd op optimale groei van de gewassen. 3. Alternatieve middelen voor gietwatervoorziening De besproken alternatieven zijn: grondwater, leidingwater en ruw water. Het gebruik van grondwater wordt om verschillende redenen afgeraden. Via leidingwater kan niet worden voorzien in de piekbehoefte daarnaast is het geen duurzame oplossing. Bij het alternatief ruw water is het nodig eerst een aantal vragen te beantwoorden, in hoeverre kan er worden voorzien aan de piekbehoefte en hoe vindt distributie naar de gebruikers plaats.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.