Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 486708
Title Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek
Author(s) Hoogland, T.; Knotters, M.; Pleijter, M.; Walvoort, D.J.J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2612) - 69
Department(s) Alterra - Soil geography
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) grondwaterstand - grondwater - fluctuaties - nederland - groundwater level - groundwater - fluctuations - netherlands
Categories Soil Physics / Water Management (General)
Abstract De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijft de resultaten van het veldonderzoek waarin actuele informatie is verzameld over de seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in het holocene klei- en veengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.