Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 487522
Title Diepe grondbewerkingen en hun effecten
Author(s) Huinink, J.T.M.; Kooistra, M.J.; Kroon, J.J.
Source Goes : Consulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw [etc.] (Actualiteiten / Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland no. 32) - 35
Department(s) Soil Survey Institute
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) verandering - zware kleigronden - diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - bodemstructuur - change - clay soils - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - soil structure
Abstract In deze brochure worden behandeld: een beschrijving van bodemtypen en van verdichtingen die kunnen voorkomen; de werktuigen die gebruikt kunnen worden om verdichtingen op te heffen (dit opheffen kan plaatsvinden door losmaken of door mengen van de onder- en bovengrond; belangrijk zijn vooral de werkdiepte en de intensiteit van het mengen); de uitslag van onderzoek dat is verricht naar de effecten van diepe grondbewerkingen (het blijkt, dat losmaken of mengen lang niet altijd gunstig werkt; het kan soms de problemen verergeren); het bewerken van plaatgronden, zoals de werkmethode en de gewenste werkdiepte; de uitslagen van proeven die de laatste jaren zijn aangelegd onder andere op de proefboerderijen Rusthoeve en Westmaas. (Ook verkrijgbaar door het overschrijven van f 5,- op girorekening 3959908 ten name van Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland, met vermelding van: Actualiteiten 32)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.