Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 488266
Title Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L.; Vroon, H.R.J.; Staritsky, I.G.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)19. - ISSN 0166-8439 - p. 65 - 68.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Landscape Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) hydrologie - grondwaterstand - simulatiemodellen - kalibratie - karteringen - toepassingen - klimaatverandering - bodemwaterbeweging - stroomgebieden - nederland - onderzoeksprojecten - hydrology - groundwater level - simulation models - calibration - surveys - applications - climatic change - soil water movement - watersheds - netherlands - research projects
Categories Hydrology
Abstract Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de hydrologische variabelen van gebieden in Nederland. De methode kan een basis vormen voor het in beeld krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen en daarmee aangeven in hoeverre kan worden voldaan aan de wateropgave. In eerste instantie is een landsdekkende ruimtelijke schematisatie uitgevoerd en is de Gt-kaart 1 : 50 000 geactualiseerd. Vervolgens zijn SWAP-modellen voor een groot aantal mogelijke situaties geparametriseerd en gekalibreerd. Middels metamodellen, welke van de modelresultaten zijn afgeleid, kunnen verschillende hydrologische variabelen in kaart worden gebracht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwel, afvoer, berging in zowel grondwater als oppervlaktewater of fluxen. Validatie van enkele variabelen geeft aan dat de gegenereerde kaarten plausibel zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.