Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489383
Title Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
Author(s) Schipper, P.N.M.; Groenendijk, P.; Eekeren, N.J.M. van; Zanen, M.; Rozemeijer, J.; Jansen, G.; Swart, B.
Source Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-19) - ISBN 9789057736889 - 72
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Facilities and Services
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landbouwgronden - bodemwater - drainage - bodemkwaliteit - droogte - nutriëntenuitspoeling - inventarisaties - modellen - gelderse vallei - agricultural soils - soil water - drainage - soil quality - drought - nutrient leaching - inventories - models - gelderse vallei
Categories Soil Physics
Abstract Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de effecten van zulke maatregelen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van het water op lokaal (perceel) niveau en op het regionale watersysteem. Op perceelniveau zijn nu twee verschillende bodemtypen die beiden veel voorkomen in de Gelderse Vallei geschematiseerd en doorgerekend met het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST-ANIMO voor verschillende gewassen en verschillende hydrologische omstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.