Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489708
Title Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag
Author(s) Ens, B.J.; Krol, J.; Meer, J. van der; Piening, H.; Wijsman, J.W.M.; Schekkerman, H.; Rappoldt, C.
Source Nijmegen : Sovon (Sovon-rapport 2015.15) - 54
Department(s) Wageningen Marine Research
Delta
Centre for Ecosystem Studies
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) aardgas - nadelige gevolgen - natura 2000 - kustgebieden - vogels - waddenzee - foerageren - wetlands - groningen - friesland - natural gas - adverse effects - coastal areas - birds - wadden sea - foraging
Categories Nature Management (General) / Aves
Abstract De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning vanaf de bovengenoemde locaties geen meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingzone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.