Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 489713
Title Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015
Author(s) Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M.; Zweeden, C. van; Troost, K.
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/15) - 44
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) kokkels - kustwateren - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - visstand - inventarisaties - nederland - natura 2000 - oosterschelde - westerschelde - waddenzee - clams - coastal water - marine fisheries - fishery management - fishery resources - fish stocks - inventories - netherlands - natura 2000 - eastern scheldt - western scheldt - wadden sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta (als onderdeel van de bestandsopnamen van mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone). Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan een schatting wordt gemaakt van de oogstbare bestanden in september.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.