Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490049
Title Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Adrichem, M.H.C. van; Pouwels, R.; Jochem, R.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2608) - 45
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) beschermde soorten - pipistrellus pipistrellus - populatie-ecologie - natuurbescherming - regionale planning - habitats - fauna - protected species - pipistrellus pipistrellus - population ecology - nature conservation - regional planning - habitats - fauna
Categories Population Ecology / Nature Management (General)
Abstract Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd wordt in dat betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen datzelfde gebiedsniveau beschreven. In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone dwergvleermuis beschermd is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.