Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495589
Title Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie
Author(s) Lange, H.J. de; Hout, A. van der; Faber, J.H.
Source Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2703) - 61
Department(s) Animal Ecology
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) bodemverontreiniging - zware metalen - polychloorbifenylen - bodemsanering - ecologische risicoschatting - risico - aardwormen - talpidae - krimpenerwaard - zuid-holland - soil pollution - heavy metals - polychlorinated biphenyls - soil remediation - ecological risk assessment - risk - earthworms - talpidae - krimpenerwaard - zuid-holland
Categories Soil Pollution
Abstract In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat
regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voorziet in het afdekken van de
verontreinigde slootdempingen met gebiedseigen schone grond. De effectiviteit van de sanering wordt
geëvalueerd op basis van monitoring van ecologische risico’s. Dit rapport beschrijft de resultaten van
de T1-monitoring, waarin in een relatief korte tijd na afdekken (twee tot vier jaar) de effectiviteit van
de maatregel wordt beoordeeld. De saneringsmaatregel blijkt de meeste nadelige effecten van de
slootdemping op soortensamenstelling en aantallen regenwormen te hebben weggenomen. De
gehalten zware metalen in twee onderzochte regenwormsoorten zijn na sanering over het algemeen
lager dan de gebiedseigen referentie in de T0-monitoring. De saneringsmaatregel is dus op de korte
termijn effectief om de risico’s voor doorvergiftiging van zware metalen terug te brengen tot
gebiedseigen niveau. De PCB-gehalten in de twee soorten regenwormen vertonen veel variatie tussen
de jaren. De tendens is dat de gehalten in dempingmonsters lager zijn dan in referentiemonsters.
Vanwege de grote variatie en het beperkt aantal onderzochte locaties zijn deze conclusies alleen met
voorzichtigheid te trekken. Het PCB-gehalte in mollen bleek ook sterk variabel, in ruimte en in tijd.
Mollen die in de T1-monitoring gevangen zijn op afgedekte Shredder en Huishoudelijk afval
dempingen hebben significant hogere PCB-gehalten dan de dieren op de referentiepercelen. Het
afdekken van de demping heeft voor deze dempingcategorieën de ecologische risico’s onvoldoende
weggenomen. De effectiviteit op langere termijn met betrekking tot het al dan niet optreden van
herverontreiniging als gevolg van bioturbatie en capillaire opstijging werd niet onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.