Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497941
Title De stikstofkringloop in duinbodems : Micro-organismen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen
Author(s) Bloem, J.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.
Source Infoblad Veldwerkplaats (2015). - p. 2 - 3.
Department(s) Animal Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) duingebieden - bodem-plant relaties - stikstof - bodemchemie - ecologisch herstel - duneland - soil plant relationships - nitrogen - soil chemistry - ecological restoration
Categories Ecology (General)
Abstract In het kader van Natura2000 worden zeldzame soorten en
habitattypen beschermd, waaronder Habitattype H2130, de
Grijze duinen. Dit is zelfs een van de prioritaire habitattypen,
dat wil zeggen dat spoedmaatregelen gewenst zijn om ze in
een gunstige staat van instandhouding te brengen.
In veel duingebieden is de hoge stikstofdepositie een probleem
voor een gunstige staat van instandhouding van dit
type. Daarom is binnen de PAS (Programmatische Aanpak
Stikstof) voor de Grijze duinen een herstelstrategie uitgewerkt,
die onder andere is gebaseerd op de beheermaatregel
plaggen. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de stikstofkringloop
in de bodem en in welke mate de atmosferische
stikstof wordt vastgelegd en welke gevolgen dit heeft voor
het bodemleven en de vegetatie. Daarom zijn in het kader van
OBN en in opdracht van de duinwaterleidingbedrijven enkele
onderzoeken uitgevoerd in verschillende typen duinbodems
(kalkrijke en kalkarme) naar de rol van stikstof en het bodemleven
(vooral bacteriën, schimmels en micro-arthropoden) en
naar de bodem en vegetatiesuccessie in Grijze duinen.
In deze veldwerkplaats zijn een viertal onderzoeken gepresenteerd.
Tijdens een fietstocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen
zijn drie onderzoekslocaties bezocht en is in het
veld gediscussieerd over de implicaties van de onderzoeken
voor de effectiviteit van plaggen en andere beheermaatregelen
in de Grijze duinen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.