Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524743
Title Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit
Author(s) Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 94) - 66
Department(s) Biodiversity and Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debeleidsdoelen, zoals verwoord in de Rijksnatuurvisie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deambities van de GDs blijken goed aan te sluiten op de verschillende beleidsdoelen. Ecologische effectenworden nauwelijks gemonitord. Desalniettemin lijkt het effect van veel GDs beloftevol, doordat vaak goedestappen worden gezet in het innovatieproces, met de juiste partijen, met concrete op natuur en biodiversiteitgerichte doelstellingen en met een grote potentie voor opschaling. Door een gerichtere sturing op deformulering van GD-doelen en de samenstelling van betrokken partijen, kan de effectiviteit van Green Dealsnog verder worden vergroot---The Natinonal Government carries system responsibility for nature. Some ambiguity in the understanding ofthe concept of system responsibility seems to exist, however. The ways in which system responsibility isimplemented vary in practice also. The Ministry of Infrastructure and the Environment gives expression to itssystem responsibility within spatial planning in a largely facilitating manner, but its role also shows someregulating elements. With regard to water policy there is, on the contrary, a largely regulating interpretationwith some facilitating elements. The Ministry of the Interior has a facilitating role concerning the issue ofdemographic decline. The Ministry of Economic Affairs is still searching for a way to handle its systemresponsibility in nature policy and is showing at the time of this research (beginning 2013) an inclinationtowards a largely facilitating role. The Assessment of the Dutch Human Environment may be helpful with thissearch by clarifying the concept, indicating further options for implementation and making clear what theconsequences will be of the different possible roles.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.