Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539784
Title Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : Een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater
Author(s) Lahr, Joost; Derksen, Anja; Wipfler, Louise; Schans, Milou van de; Berendsen, Bjorn; Blokland, Marco; Dimmers, Wim; Bolhuis, Popko; Smidt, Rob
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2898) - 89
Department(s) Animal Ecology
Environmental Risk Assessment
BU Veterinary Drugs
VLAG
Sustainable Soil Use
Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Het voorkomen, de risico’s en de mogelijkheden voor emissiereductie van humane geneesmiddelen in water krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Naar diergeneesmiddelen gaat tot op heden minder aandacht uit dan naar humane geneesmiddelen. In 2017 is daarom onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoeling. Voor het onderzoek werden vijf op zandgrond gelegen bedrijven in Gelderland geselecteerd uit iedere sector. Voorafgaand aan de mesttoediening werd een monster van de mest zelf genomen en op diverse tijdstippen voor en na de mestinjectie werden de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater en sediment van kavelsloten naast de bemeste percelen bemonsterd. In al deze monsters werden de concentraties van een groot aantal antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen bepaald middels chemische analyse.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.