Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 541687
Title Monitoring beschermde natuurwaarden in relatie tot Buitenring Parkstad Limburg : Periode 2013-2016
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Grift, E.A. van der; Wegman, R.M.A.; Lammertsma, D.R.
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2807) - 63
Department(s) Animal Ecology
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De provincie Limburg realiseert samen met enkele gemeenten in Zuid-Limburg ‘Buitenring Parkstad Limburg’, van Kerkrade naar Heerlen. De aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. In relatie tot de verleende ontheffing Artikel 75c van de Flora- en Faunawet dient provincie Limburg de functionaliteit van de genomen mitigatiemaatregelen voor beschermde natuurwaarden in beeld te brengen. Evenals de verspreiding en populatieontwikkeling van de relevante diersoorten binnen en in de omgeving van het tracé. Voor de uitvoering van deze monitoring in de periode 2013-2016 heeft provincie Limburg Wageningen Environmental research (voorheen Alterra) opdracht verstrekt voor de monitoring van planten en de volgende faunasoorten dan wel groepen: das, amfibieën, reptielen, purperstreepparelmoervlinder, iepenpage, vliegend hert en juchtleerkever. De voorliggende rapportage betreft de monitoring van periode 2013-2016.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.