Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542427
Title Kompas op 2030 : Verduurzamingsrichtingen energievoorziening Westlandse glastuinbouw
Author(s) Smit, Pepijn; Velden, Nico van der
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-111) - ISBN 9789463435383 - 47
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Voor de glastuinbouw in de regio Westland worden in drie afzonderlijke scenario’s voor 2030 op energiegebied vergaande veranderingen voorzien. Er is in de scenario’s onderscheid gemaakt tussen een pessimistische, een gematigde en een optimistische ontwikkeling van de glastuinbouw in de regio Westland. De veranderingen zijn in elk scenario het grootst op het vlak van de energievoorzieningen, die zullen minder steunen op aardgas en meer op duurzame bronnen en inkoop van warmte en elektriciteit bij derden. Deze veranderingen komen voort uit mutaties in de energievraag en de sectorstructuur, overheidsbeleid en verduurzamingsinspanningen van de glastuinbouwbedrijven en hun partners. De veranderingen hebben een gunstig effect op de verlaging van de CO2-emissie en de verhoging van het aandeel duurzame energie. Naar voren is gekomen dat energieverduurzaming samenhangt met de modernisering van kassen, dat samenwerking tussen bedrijven, hun partners en overheden essentieel is en dat levering van externe CO2 van groot belang is.---In three separate scenario’s far-reaching changes are foreseen for the energy-supply of the greenhouse horticulture industry situated in the region Westland in 2030. The scenario’s differentiate a pessimistic, a moderate and an optimistic approach towards the development of greenhouse horticulture business in the region Westland. The optimistic scenario brings the most far-reaching changes of the energy supply options. These options will rely less on natural gas and more on sustainable energy and purchase of heat and electricity from third parties. These changes are the result of changes in energy demand, changes in sector structure, governmental policies and sustainability efforts of the greenhouse horticulture industry and their partners. These changes will have an positive effect on CO2-emission reduction and increasing the proportion of sustainable energy. Also came forward that making energy supply more sustainable is linked to modern greenhouses, cooperation between greenhouse businesses, their partners and governments is essential and supply of external CO2 is of major importance.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.