Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542645
Title Grondgebondenheid melkveehouderij op microen macroniveau
Author(s) Silvis, H.J.
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Factsheet Wageningen Economic Research 2018-099) - 5 p.
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Publication type Brochure
Publication year 2018
Keyword(s) land-based - circular agriculture
About De grondgebondenheid van de Nederlandse melkveehouderij is een belangrijk vraagstuk geworden door de afschaffing van de Europese melkquotering in 2015. In een poging de verwachte expansie op te vangen is in 2014 de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Melkveewet) tot stand gekomen. Vervolgens zijn met de Algemene Maatregel va n Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij (hierna: AMvB grondgebondenheid) extra voorwaarden gesteld aan de groei op bedrijfsniveau. Een en ander bleek echter onvoldoende om de groei van de mestproductie op nationaal niveau te stuiten. In 2017 zijn ing rijpende reductiemaatrege len genomen om de overschrijding van het nationale fosfaatplafond ongedaan te maken. Om het verlaagde niveau te kunnen handhaven is per 1 januari jongstleden het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Dit themabericht licht de opeenvolge nde stappen nader toe en laat zien dat de grondgebondenheid van de melkveehouderij sterk verschilt per bedrijf, gebied en regio. Ook zijn er uiteenlopende visies op het beleid om de grondgebondenheid te versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.