Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547036
Title Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers
Author(s) Sanders, M.E.; Langers, F.; Henkens, R.J.H.G.; Donders, J.L.M.; Dam, R.I. van; Mattijssen, T.J.M.; Buijs, A.E.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 120) - 200
Department(s) Biodiversity and Policy
Regional Development and Spatial Use
Green Economy and Landuse
WASS
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Voor de Balans van de Leefomgeving willen we weten welke feiten en cijfers bekend zijn over maatschappelijke activiteiten, initiatieven en functiecombinaties voor natuur en biodiversiteit en wat de bijdrage hiervan is om de biodiversiteit te verbeteren. In dit onderzoek hebben we gegevens verzameld in de beschikbare literatuur en online bronnen. Uit de verzamelde feiten en cijfers blijkt dat het merendeel van de burgers betrokken zijn bij natuur en dat op onderdelen de betrokkenheid van burgers maar ook van bedrijven toeneemt. De meeste groene burgerinitiatieven zijn gericht op beleefbaar groen maar soms worden ook belangrijke natuurwaarden gerealiseerd die aansluiten bij internationale biodiversiteitsdoelstellingen. Burgers spelen daarnaast een zeer belangrijke rol bij het in kaart brengen van gegevens over planten- en diersoorten. Uit de verzamelde feiten en cijfers blijkt ook dat bij alle huidige vormen van bodemgebruik er mogelijkheden en initiatieven zijn voor natuurcombinaties of voor het vergroten van de biodiversiteit.---For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.