Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 547509
Title Concentraties in bodemvocht en grondwater: Trends in ammonium en nitraat
Author(s) Vries, W. de; Kros, J.; Wattel-Koekkoek, E.J.W.; Pul, A. van
Source V-focus 15 (2018)5. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 43.
Department(s) Sustainable Soil Use
WIMEK
Environmental Systems Analysis
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About De afgelopen dertig jaar is er beleid gevoerd om de ammoniakemissies en depositie te verminderen. Door emissiebeperkende maatregelen (zoals emissiearme aanwending van dierlijke mest, afdekken van mestopslag, opkoopregelingen, emissiearme huisvesting) en maatregelen uit het mestbeleid (implementatie Nitraatrichtlijn) die hebben geleid tot minder bemesting, zijn de emissies van ammoniak, zoals gerapporteerd door de Emissieregistratie, over de afgelopen 25 jaar gedaald met circa 60 procent. De grootste daling heeft zich voorgedaan in de jaren negentig. De vraag is in hoeverre dit beleid geleid heeft tot een verbetering van bodem en –grondwaterkwaliteit. Wij geven hier de laatste stand van zaken aan de hand van een analyse van metingen in bodem en grondwater over de periode 1990-2015.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.