Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 548224
Title Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2017
Author(s) Glorius, S.T.; Meijboom, A.; Wal, J.T. van der; Cremer, J.S.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 138) - 55
Department(s) Onderz. Form. I.
Onderzoeksassistenten
Onderz. Form. B.
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Wageningen Marine Research bestudeert de ontwikkeling op de lange termijn van een aantal individuele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee met speciale aandacht voor de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het WOT-thema Informatievoorziening Natuur. Een groot deel van de hier bestudeerde banken blijkt zich te kunnen handhaven sinds de start van het onderzoek dan wel ontstaan van de bank. In zijn algemeenheid blijkt dat de mosselbanken na het jaar van ontstaan langzaam in oppervlakte, bedekkingspercentage en populatiedichtheid achteruitgaan en dat het aandeel lege schelpen, macroalgen, en zeepokken toeneemt. De afname in oppervlakte en bedekking wordt af en toe tenietgedaan door een goede mosselbroedval waarna het proces opnieuw begint. Zo ontstaat er een mosselbank met meerdere jaarklassen. Introductie van Japanse oesters in bestaande mosselbanken blijkt een algemeen verschijnsel wat resulteert in een hoger bedekkingspercentage en een afname in de mosselbiomassa.---Wageningen Marine Research is studying the long-term development of a number of individual intertidal mussel beds in the Dutch Wadden Sea to identify the characteristics that determine the survival of such beds. The study is being carried out as part of the WOT theme Nature Information Infrastructure. A large proportion of the mussel beds have been able to maintain themselves since the beginning of the study or the establishment of the bed. After formation of a new mussel bed they gradually decline in area, coverage and population density, and the proportion of empty shells, macroalgae and barnacles increase. The decline in size and coverage is occasionally reversed by a good mussel spatfall, after which the process begins again. Japanese oysters have settled in all beds, leading to higher coverage and a decline in mussel biomass.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.