Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550645
Title Archeologische Landschappenkaart van Nederland
Author(s) Rensink, E.; Weerts, H.J.T.; Kosian, M.C.; Feiken, H.; Smit, B.I.; Doesburg, J. van; Groenewoudt, B.J.; Lascaris, M.; Lauwerier, R.C.G.M.; Brounen, F.T.S.; Cohen, K.M.; Heiden, M. van der; Jansen, D.; Maas, G.J.; Theunissen, E.M.; Vreenegoor, E.
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd
Department(s) Soil, Water and Land Use
Publication type Dataset
Publication year 2015
Keyword(s) archeologie - landschapsarcheologie - geologie - geomorfologie - cultuurhistorie - Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
Toponym Nederland
Abstract Het betreft de volledige digitale dataset van het project ‘Archeologische Landschappenkaart van Nederland’ , onderdeel van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het project is uitgevoerd van november 2013 tot en met mei 2015 door medewerkers van de afdeling Landschap en de afdeling Archeologie van de Rijksdienst. De kaart maakt de landschappelijke en hiermee verbonden archeologische diversiteit van Nederland inzichtelijk. Het kaartbeeld is zowel landschappelijk als archeologisch relevant en betekenisvol op nationale schaal. Anders geformuleerd: de op de Archeologische Landschappenkaart afgebeelde ruimtelijke eenheden (landschappen en landschapszones) zijn ook uit archeologische oogpunt onderscheidend. Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord. De kaart wordt gebruikt voor de projecten Verwachtingen in lagen en Best practices prospectie van de RCE.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.