Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 550889
Title Grondsoortenkaart 2006 - Simplified Soil Map of the Netherlands
Author(s) Alterra,
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xky-fsk5
Department(s) Geodesk
Publication type Dataset
Publication year 2011
Keyword(s) soil of the Netherlands - bodem van Nederland - landbouw - milieu - gebruikersreview
Toponym the Netherlands
Abstract Deze kaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland in 10 legenda-eenheden. De kaart is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. De eenheden van de Bodemkaart van Nederland zijn vertaald naar een grondsoort, op basis van het bodemmateriaal in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. De grondsoortenkaart geeft de ligging van de veengronden en minerale gronden in Nederland. Bij de veengronden komt binnen 80 cm-mv. meer dan 40 cm veen in het bodemprofiel voor. De veengronden worden niet verder onderverdeeld. Bij de minerale gronden komt in het bodemprofiel tot 80 cm-mv. meer dan 40 cm mineraal materiaal (zand, klei of leem) voor. Voor de minerale gronden is een verdere opdeling gemaakt naar samenstelling en textuur van de bouwvoor. In de periode 2001 - 2004 is bij de veengronden het oosten van het land (ca. 100 000 ha) nagegaan of dit nog veengronden zijn. Uit deze veenkartering is gebleken dat ca. 47% van de oppervlakte de veengronden zijn gedeformeerd naar een ander bodemtype. Bij deze gronden is door oxidatie de veenlaag geleidelijk dunner geworden. De gedeformeerde veengronden zijn tot de minerale gronden gerekend. Potentieel gebruik: Regionale en landelijke toepassingen waarvoor globale informatie over de bodemgesteldheid nodig is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.