Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 552112
Title Ontwikkeling broekbossen
Author(s) Runhaar, J.; Verdonschot, R.C.M.; Swinkels, C.; Lucassen, E.C.H.E.T.; Loeb, R.; Smolders, A.J.P.
Source Wageningen : KNNV Publishing (Rapport / Vereniging van Bos-en Natuurterreineigenare nr. 2019/OBN227-BE) - 142
Department(s) Water and Food
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Het doel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is het ontwikkelen, verspreiden en benutten van kennis voor terreinbeheerders over natuurherstel, Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering en ontwikkeling van nieuwe natuur. In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. Deze studie heeft zich gericht op voor beekdalen kenmerkende broekbossen, die vallen onder het habitatsubtype H91E0_C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen). Het gaat daarbij met name om door Zwarte els (Alnus glutinosa) gedomineerde broekbossen. De vraag die in deze studie centraal stond is welke invloed nutriëntenbeschikbaarheid heeft op vegetatie en fauna van broekbossen en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bostypen op voormalige landbouwgronden in beekdalen. De nadruk in deze studie ligt op de nutriëntenhuishouding en op de invloed die voormalig landgebruik en overstroming via de nutriëntenhuishouding hebben op de soortenrijkdom in broekbossen. Daarnaast wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de vegetatiestructuur op de soortensamenstelling van de macrofauna. Dit onderzoek bevat ook een experiment met het toedienen ijzerhoudend drinkwaterslib dat vrijkomt bij productie van drinkwater. Dit experiment had tot doel om na te gaan of toediening van dit slib ook in natte organische bodems een geschikte maatregel is om fosfaat te binden. De resultaten laten zien dat het mogelijk is de mobilisatie van fosfaat succesvol tegen te gaan door de toediening van ijzer- en kalkrijk slib. Dit onderdeel is mogelijk gemaakt door financiering en medewerking van Brabant Water. De rest van de conclusies en aanbevelingen leest u in hoofdstuk 7.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.