Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 552419
Title Emissies van endotoxinen uit de veehouderij : eindrapport endotoxine metingen = Emissions of endotoxins from animal production: final report on endotoxin measurements
Author(s) Winkel, A.; Erbrink, J.J.; Wouters, I.M.; Huis in ’T Veld, J.W.H.; Heederik, D.J.J.; Ogink, N.W.M.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1092) - 67
Department(s) Livestock & Environment
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Cijfers over de emissie van endotoxinen uit stallen zijn nodig als input voor een eventueel endotoxinetoetsingskader ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van stallen. Daarnaast zijnemissiecijfers nodig in lopend onderzoek waarin concentratiegradiëntkaarten worden gegenereerd en relatiestussen gemodelleerde endotoxineconcentraties en medische gegevens van bewoners worden onderzocht. Intwee eerdere rapportages is een literatuurstudie uitgevoerd (WLR Rapport 773) en is een eerste setemissiecijfers verkregen waarmee ook indicatieve verspreidingsberekeningen voor een aantal fictieve stallenzijn uitgevoerd (WLR Rapport 959). Dit derde deel van het onderzoek richtte zich op verdere onderbouwingen detaillering van de emissiecijfers en de uitgangspunten voor de verspreidingsmodellering vanendotoxinen. In dit rapport is de eerste set emissiecijfers uitgebreid tot een totaal van 60endotoxinemetingen, verricht bij een totaal van 18 stallen voor leghennen, vleeskuikens, vleesvarkens,zeugen, biggen en melkkoeien. Daarnaast bevat dit rapport twee literatuurstudies die inzichten opleverenvoor het juist vormgeven van de modellering van endotoxinen vanuit stallen naar leefomgeving enomwonenden. Met dit alles is eerder ontbrekende kennis ontwikkeld dat in de toekomst kan dienen alscomponenten van een endotoxine toetsingskader en als een basis voor het project ‘Risicomodelleringveehouderij en gezondheid’.---Data on the emission of endotoxins from livestock farms are needed as input for a possible endotoxinassessment framework for the protection of the health of people living in the vicinity of farms. In addition,emission figures are needed in a current research project in which concentration gradient maps aregenerated and relationships between modelled endotoxin concentrations and residents' medical data areexamined. In two previous reports, a literature study was conducted (WLR Report 773) and a first set ofemission figures was obtained which were used in indicative dispersion calculations at a number of fictitiousfarm sites (WLR Report 959). This third part of the research focused on a further substantiation and detailingof the emission figures and the dispersion modelling of endotoxins. In this report, the first set of emissionfigures has been extended to a total of 60 measurements carried out at a total of 18 livestock houses forlaying hens, broilers, fattening pigs, sows, piglets and dairy cows. In addition, this report contains twoliterature studies that provide insights for a valid design of the dispersion modelling of endotoxins fromlivestock farms to the environment and local residents. With all this, previously lacking knowledge has beendeveloped which in future can serve as components of a possible endotoxin assessment framework and asinput for the project ‘Modelling health risks of livestock houses’.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.