Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 554234
Title Developing a stronger and better - tasting mushroom with unique features : An innovative multi-disciplinary approach
Author(s) Baars, Johan; Mumm, Roland; Stijger, Ineke; Engel, Jasper; Wehrens, Ron
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Plant Breeding (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Plant Breeding 2019-1) - 36
Department(s) Plant Breeding
BIOS Applied Metabolic Systems
GTB Gewasgez. Bodem en Water
Biometris
Mathematical and Statistical Methods - Biometris
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Nederland is een van de grootste producenten van champignons in de wereld. Er zijn echter de laatste decennia slechts weinig nieuwe champignon-gebaseerde producten op de markt gekomen. Dit project beoogt een aanzet te leveren tot de ontwikkeling van champignonrassen die zich onderscheiden in smaak en die zich daarnaast zichtbaar onderscheiden van de huidige commercieel verkrijgbare champignons. Als eerste stap voor dergelijk toekomstig veredelingsonderzoek moeten metabolieten in champignons worden geïdentificeerd die voorspellende waarde hebben voor de smaak. Als dergelijke merker-moleculen betrouwbaar zijn geïdentificeerd, kan in een vervolgproject daadwerkelijk een veredelingstraject worden opgestart. Uit een collectie van ongeveer 250 wildisolaten van de champignons is een selectie gemaakt van 43 isolaten die de gehele genetische variatie van de collectie min of meer omvatten. Deze isolaten zijn opgekweekt in 6 verschillende teeltproeven en aangeboden aan een sensorisch panel dat verschillende aspecten van de smaak heeft beoordeeld. Statistische analyse van de resultaten laat zien dat hoewel voor de meeste isolaten de smaak erg lijkt op de commercieel beschikbare witte champignons, er een aantal isolaten zijn die anders smaken. Dezelfde champignons die zijn aangeboden aan het sensorisch panel zijn daarnaast onderzocht op metaboliet samenstelling. Het is nog niet mogelijk gebleken om de verschillen in smaak te koppelen aan specifieke metaboliet samenstellingen in de champignons. Een van de oorzaken is de grote variatie in beoordeling van smaakaspecten door het sensorisch panel. Daarnaast bleek bij vergelijking van de verschillende batches van controle ras A15, ook batch tot batch variatie op te treden in metabolietgehalten. Vervolgens is geprobeerd om de variatie in beoordeling door het sensorisch smaakpanel te verminderen door: • Veel minder rassen aanbieden aan het sensorisch panel • Rassen met grootst mogelijk verschil in smaak aanbieden • Interne herhalingen aanbieden als extra controle. Helaas bleek ook bij deze opzet het niet mogelijk om de beoordeling van de verschillende aspecten van champignonsmaak te koppelen aan merkermoleculen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.