Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 560122
Title Voorkomen en verspreiding van vleermuizen in Nederland : Rapportage naar aanleiding van de workshop Vleermuizen in Nederland
Author(s) Lagerveld, Sander; Bogaart, Lisanne van den
Source Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C124/19) - 33
Department(s) Onderz. Form. I.
Onderz. Form. B.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract De verborgen leefwijze en de complexe jaarcyclus van vleermuizen maken het lastig om betrouwbare schattingen te verkrijgen over het voorkomen en de verspreiding van verschillende vleermuissoorten. De huidige vleermuismonitoring van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) levert geen goed beeld op over het voorkomen van vleermuizen in Nederland. Daarnaast is er veel projectmonitoring waarvan de resultaten slecht beschikbaar of niet betrouwbaar zijn. Dit betekent dat de bestaande informatie niet voldoende beschikbaar is voor beleidstrajecten, zoals bijvoorbeeld de energietransitie of het project Stroomversnelling. Het doel van dit project was om duidelijk te maken hoe de huidige data gebruikt kunnen worden en waar de hiaten in de huidige monitoring en/of analyse van de gegevens zitten. Hiervoor werd tijdens een workshop met een aantal relevante experts de bestaande situatie geschetst. Vervolgens werd gekeken of de bestaande informatie beter gebruikt kan worden of dat er sprake is van monitoring/kennishiaten. Tijdens de workshop zijn er goede discussies gevoerd en is er veel informatie naar boven gekomen. Echter, de gekozen aanpak heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Nadat het verslag van de workshop was rondgestuurd, zijn er nog allerlei punten ter discussie gesteld (zowel de probleemdefinities als de voorgestelde oplossingen) en is er een flinke hoeveelheid extra informatie aangeleverd, soms op een zeer uitgebreid en gedetailleerd niveau. Daarnaast zijn er nog allerlei vragen gesteld waarvan onduidelijk is wie deze moet beantwoorden. Daardoor is het op dit moment nog niet mogelijk om het resultaat van de workshop om te zetten in een concreet plan van aanpak om de knelpunten op te lossen. De informatie die in het kader van deze workshop is verzameld is bijeengebracht in dit rapport. Daarnaast geven de auteurs van dit rapport nog een aantal procesmatige en inhoudelijke aanbevelingen om uiteindelijk te komen tot een solide plan van aanpak om de knelpunten op te lossen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.