Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 565517
Title Recreatieve staandwantsurvey 2018 -2019
Author(s) Hammen, T. van der; Bruijn, P. de
Source IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 20.007) - 13
Department(s) Onderz. Form. I.
Onderz. Form. D.
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, zalm, pollak, haaien en roggen in het zoute water en op aal en zalm in de binnenwateren. Nederland is daardoor verplicht te rapporteren over (gevangen en vrijgelaten) vangsten van voornoemde soorten. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV)is in 2009 het project recreatieve visserij gestart in het kader van de wettelijke onderzoekstaken (WOT). Dit programma wordt beheerd en uitgevoerd door Wageningen Marine Research (WMR) en bestaat uit 4 surveys:(1) screening survey, (2) logboek survey, (3) onsite survey en (4) staandwantsurvey. Dit rapport betreft de uitkomsten van de staandwant survey. De overige surveys worden in een andererapportage gepubliceerd. Van maart2018 tot en met februari2019is voor de derde maaleen recreatieve staandwantsurvey uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de vangstsamenstelling en omvang van de recreatieve staandwantvisserij in het zoute water.Dit rapport beschrijft de resultaten uit de laatste survey.Aan de survey deden 69 staand want vissers mee. Uiteindelijk hebben 39 vissers minimaal één keer de gegevens van hun logboek doorgegeven, waarvan 21 vissers ook hebben aangegeven daadwerkelijk te hebben gevist met het staandwant. Als maat voor hettotaal aantal recreatieve staandwantvissers is de hoeveelheid uitgegeven nummers door de gemeente in 2018 genomen (412). Op basis van aantal werden, zeebaars (44%), bot (11%) en schol-schar (samen 10%) het meest gevangen.Het aandeel kabeljauw bedroeg 5% van de vangst.De soorten die onder de EU rapportageverplichting (Council Regulation EU 1004/2017 en deCommission Decision EU 1251/2016) voor recreatieve visserij vallenworden apart geanalyseerd: zeebaars, kabeljauw en zalm.Dit is niet het geval voor aal, pollak, haaien en roggen; van deze soorten zijn geen vangsten gemeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.