Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 76149
Title Onderzoek naar fosfaat en koper in de bodem in het bijzonder in gebieden met intensieve veehouderij
Author(s) Lexmond, Th.M.; Riemsdijk, W.H. van; Haan, F.A.M. de
Source Wageningen : L.H. - ISBN 9789012040495 - 159
Department(s) Sub-department of Soil Quality
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1982
Keyword(s) bodemverontreiniging - milieueffect - schade - koper - fosformeststoffen - intensieve landbouw - fosfor - varkens - dierlijke meststoffen - drijfmest - nederland - intensieve veehouderij - soil pollution - environmental impact - damage - copper - phosphorus fertilizers - intensive farming - phosphorus - pigs - animal manures - slurries - netherlands - intensive livestock farming
Categories Soil Pollution / Environmental Pollution
Abstract Het onderzoek betreft een studie naar de fosfaat- en kopertoestand van een aantal percelen in gebieden met intensieve veehouderij. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het mineralenoverschot in gebieden met intensieve veehouderij bij ongewijzigd beleid aangaande de mestverwerking onvermijdelijk leidt tot onaanvaardbare en irreversibele verontreiniging van de bodem. Voor fosfaat zijn nadelige effekten reeds op zeer korte termijn te verwachten. De schadelijke gevolgen van koper zijn, alhoewel deze zich pas op enigszins langere termijn zullen voordoen, eveneens onafwendbaar bij handhaving van de huidige situatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.