Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368883
Title Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels
Author(s) Aarts, B.G.W.; Bremer, L. van den; Winden, E.A.J.; Zoetebier, T.K.G.; WOT Natuur & Milieu,
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 79) - 108
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) vogels - ecologie - natuurbescherming - referentienormen - tendensen - kustgebieden - noordzee - waddenzee - wadden - oosterschelde - westerschelde - grevelingen - voordelta - birds - ecology - nature conservation - reference standards - trends - coastal areas - north sea - wadden sea - tidal flats - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen - voordelta
Categories Aves / Nature Conservation
Abstract In dit rapport worden trends en referentiewaarden gepresenteerd voor het voorkomen van een selectie van kenmerkende vogelsoorten in een aantal Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust. Het betreft de Waddenzee (totaal en delen daarvan), Noordzeekustzone, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, evenals het totaal over de laatste drie gebieden. De gegevens worden apart gepresenteerd voor broedvogels en voor niet-broedvogels (wintervogels, watervogels). Het betreft grotendeels soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor één of meer Natura 2000-gebieden. De informatie bestaat uit aantallen en trends over een zo lang mogelijke periode (veelal vanaf medio jaren zeventig), een toelichting daarop, en onderbouwde referentiewaarden. In toelichtende teksten wordt per vogelsoort de huidige toestand beschreven, worden de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van de soort aangegeven en worden de gepresenteerde trends nader verklaard met mogelijke redenen voor toe- of afname.Trefwoorden: Natura 2000, vogels, trends, referenties, Wadden, Delta, Noordzee, kust, natuur, ecologie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.