Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498725
Title Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden
Author(s) Schippers, P.; Schmidt, A.M.; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den
Source Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 56) - 30
Department(s) Biodiversity and Policy
Applied Spatial Research
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) natura 2000 - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieueffect - menselijke invloed - natuurbeheer - natura 2000 - natural areas - habitats directive - birds directive - environmental impact - human impact - nature management
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.