Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551551
Title Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden : Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen
Author(s) Vreeswijk, T. van; Schmidt, A.M.; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2779B) - 39
Department(s) Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract n dit rapport worden de resultaten van de analyse van de Natura 2000-doelensystematiek in de be heerplannen beschreven. Onder Natura 2000-doelensystematiek wordt hier verstaan de wijze waarop de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau zijn geformuleerd. Hiervoor is een toetsingskader opgesteld aan de hand van de voorwaarden die er zijn gesteld aan het formuleren en uitwerken van de doelstellingen op Europees en nationaal niveau. Er wordt geconcludeerd dat de implementatie van de Natura 2000-doelensystematiek in de beheerplannen, ofwel de nadere uitwerking van de Natura 2000-doelen in de beheerplannen, niet aan alle toetsingscriteria voldoet. In dit rapport worden op basis van de resultaten alleen aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van de Checklist beheerplannen. In het hoofdrapport (Schmidt et al., 2016) wordt nader ingegaan op mogelijke oorzaken en gevolgen. Voor een vervolg wordt aanbevolen de resultaten terug te koppelen aan de voortouwnemers en opstellers van de beheerplannen, om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de Natura 2000-doelensystematiek in de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.