Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 569753
Title Klaar voor klimaatverandering : Opmaak van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse in functie van klimaatadaptatie en uitwerken van adaptatiebeleid op maat van en voor de provincie Antwerpen
Author(s) Coninx, Ingrid; Willems, Patrick; Goosen, Hasse; Rooij, Bertram De; Swart, Rob; Boone, Pieter; Uytven, Els Van; Tabari, Hossein; Koekoek, Arjen; Bijsterveldt, Menno Van
Source Wageningen : Alterra Wageningen UR (Alterra-rapport 2741) - 104
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Climate Resilience
Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Deze studie vat de bestaande kennis over klimaatverandering, die relevant is voor de provincieAntwerpen samen. De voornaamste effecten die te verwachten zijn, zijn inzichtelijk gemaakt.Vervolgens is er een opsomming gemaakt van beleidsacties die de provincie Antwerpen kan nemenOm de effecten te matigen of zelfs te voorkomen. Deze acties zijn gericht op: -Analyse en het verwerven van meer en betere inzichten, - Integreren van klimaatdata in de huidige beleidsinstrumenten, wat vaak wordt aangeduid met‘mainstreamen van beleid’, - Realiseren van een aantal adaptatiemaatregelen, - Betrekken en activeren van andere mensen om acties te ondernemen voor elk van de acties is aangegeven op welke termijn ze genomen zouden kunnen worden. Bij veelvan deze acties wordt de korte termijn aangegeven. Dat heeft twee redenen. Ten eerste, omdat deeffecten nu al plaatsvinden. Ten tweede omdat hoe sneller men klaar is voor klimaatverandering, hoebeter men het hoofd leert bieden aan deze effecten. Vele van deze acties zijn gericht op maatregelendie ook andere maatschappelijke doelen dienen. Het zijn zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen diemeerdere voordelen opleveren. Het kan daarom geen kwaad om zo spoedig mogelijk aan de gang tegaan met deze acties.Tot slot nog de boodschap: klimaatadaptatie gaat niet louter om het aanpakken van eenbeleidsprobleem door één specifieke beleidsdienst. Klimaatadaptatie is een integraal beleidsproces.Het kan een manier zijn om een regio te ontwikkelen, sterk te maken en om nieuwe levensstijlenmogelijk te maken. Het kan ook een manier zijn om de samenleving te versterken en het gebiedleefbaar te houden, zodat elke bevolkingsgroep zich thuis voelt. Klimaatadaptatie doet men samen, endaarom zal de provincie Antwerpen in navolging van deze eerste verkenning met andere mensen devolgende stappen zetten om de provincie klaar te maken voor klimaatverandering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.