Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden : Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen
  Vreeswijk, T. van; Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2779B) - 39
  n dit rapport worden de resultaten van de analyse van de Natura 2000-doelensystematiek in de be heerplannen beschreven. Onder Natura 2000-doelensystematiek wordt hier verstaan de wijze waarop de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau zijn geformuleerd. Hiervoor is een toetsingskader opgesteld aan de hand van de voorwaarden die er zijn gesteld aan het formuleren en uitwerken van de doelstellingen op Europees en nationaal niveau. Er wordt geconcludeerd dat de implementatie van de Natura 2000-doelensystematiek in de beheerplannen, ofwel de nadere uitwerking van de Natura 2000-doelen in de beheerplannen, niet aan alle toetsingscriteria voldoet. In dit rapport worden op basis van de resultaten alleen aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van de Checklist beheerplannen. In het hoofdrapport (Schmidt et al., 2016) wordt nader ingegaan op mogelijke oorzaken en gevolgen. Voor een vervolg wordt aanbevolen de resultaten terug te koppelen aan de voortouwnemers en opstellers van de beheerplannen, om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de Natura 2000-doelensystematiek in de praktijk.
  Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden
  Schippers, P. ; Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 56) - 30
  natura 2000 - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieueffect - menselijke invloed - natuurbeheer - natura 2000 - natural areas - habitats directive - birds directive - environmental impact - human impact - nature management
  Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
  Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
  drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
  de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
  uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
  lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
  wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
  effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
  NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik
  Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden
  Kleunen, A. van; Roomen, M. ; Bremer, L. van den; Lemaire, A.J.J. ; Vergeer, J.W. ; Winden, E. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 2) - 163
  vogelrichtlijn - habitats - gegevens verzamelen - natura 2000 - nederland - birds directive - habitats - data collection - natura 2000 - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Na een beschrijving van de gevolgde werkwijze om de populatie, behoudsstatus, isolatie en algemene beoordeling te bepalen, worden in tabelvorm per soort voor alle relevante Vogelrichtlijngebieden de beoordelingen gepresenteerd
  Evaluatie van waarnemingen vogelfenologie binnen De Natuurkalender en aanbevelingen voor de toekomst
  Bremer, L. van den; Turnhout, C. van; Vliet, A.J.H. van - \ 2009
  Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON-onderzoeksrapport 2009/01) - 25
  vogels - fenologie - inventarisaties - evaluatie - monitoring - nederland - biologische monitoring - birds - phenology - inventories - evaluation - monitoring - netherlands - biomonitoring
  Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels
  Aarts, B.G.W. ; Bremer, L. van den; Winden, E.A.J. ; Zoetebier, T.K.G. ; WOT Natuur & Milieu, - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 79) - 108
  vogels - ecologie - natuurbescherming - referentienormen - tendensen - kustgebieden - noordzee - waddenzee - wadden - oosterschelde - westerschelde - grevelingen - voordelta - birds - ecology - nature conservation - reference standards - trends - coastal areas - north sea - wadden sea - tidal flats - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen - voordelta
  In dit rapport worden trends en referentiewaarden gepresenteerd voor het voorkomen van een selectie van kenmerkende vogelsoorten in een aantal Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust. Het betreft de Waddenzee (totaal en delen daarvan), Noordzeekustzone, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, evenals het totaal over de laatste drie gebieden. De gegevens worden apart gepresenteerd voor broedvogels en voor niet-broedvogels (wintervogels, watervogels). Het betreft grotendeels soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor één of meer Natura 2000-gebieden. De informatie bestaat uit aantallen en trends over een zo lang mogelijke periode (veelal vanaf medio jaren zeventig), een toelichting daarop, en onderbouwde referentiewaarden. In toelichtende teksten wordt per vogelsoort de huidige toestand beschreven, worden de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van de soort aangegeven en worden de gepresenteerde trends nader verklaard met mogelijke redenen voor toe- of afname.Trefwoorden: Natura 2000, vogels, trends, referenties, Wadden, Delta, Noordzee, kust, natuur, ecologie
  Population dynamics and spatial distribution of Griffon Vultures (Gyps fulvus) Portugal
  Beest, F.M. van; Bremer, L. van den; Boer, W.F. de; Heitkonig, I.M.A. ; Monteiro, A.E. - \ 2008
  Bird Conservation International 18 (2008)2. - ISSN 0959-2709 - p. 102 - 117.
  modeling nesting habitat - neophron-percnopterus - cinereous vultures - aegypius-monachus - age distribution - site selection - cape vulture - land-use - conservation - abundance
  The global decrease of vulture populations has been attributed to several factors, such as food availability, poisoning, human disturbance, or habitat suitability. We studied the effect of factors that vary both spatially and temporally on the nest site distribution of the Griffon Vulture Gyps fulvus in northeast Portugal, and influence the population dynamics of these cliff-dwelling birds. Several demographic parameters were studied in the field, and the age structure of the population was determined. Additionally we investigated how food availability affected population fluctuations. The vulture population was most sensitive to juvenile mortality according to our model results. Our models showed that a decrease in the present food supply resulted in a decrease in vulture abundance and, moreover, negatively affected the spatial distribution of the species by decreasing the number of breeding pairs per colony. The total quantity of sheep and goat biomass, a greater distance to the nearest unpaved road, and the presence of Egyptian Vultures Neophron percnopterus at the breeding colonies showed a significant positive relationship to the numbers of Griffon Vulture breeding pairs. It is recommended that the available food supply in the most important foraging areas should be monitored and protected. Furthermore, to manage the community of cliff breeding raptors adequately, future research should identify and protect the most suitable breeding areas for each species. Human disturbance should be kept to a minimum by protecting breeding areas, especially in an area like Riba-Côa where species such as the Egyptian Vulture, Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus and Griffon Vulture breed so close to each other.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.