Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1026480
  Check title to add to marked list
  Hot topics in Climate Change and Agriculture
  Meijs, Jac - \ 2013
  Manure management group (MMG) workshop
  Meijs, J.A.C. ; Vriesekoop, P.W.J. - \ 2012
  GHG emissions from manure management (WLR)
  Mosquera Losada, J. ; Vriesekoop, P.W.J. ; Meijs, J.A.C. - \ 2012
  Work plan 2012 of Livestock Research group of GRA - current and completed activities
  Meijs, J.A.C. - \ 2012
  Meeting report of the GRA Network on Manure Management
  Meijs, J.A.C. - \ 2012
  Rome, Italy : Global Research Alliance - 23 p.
  Meeting Report Livestock Research Group Meeting 1-2 November 2012
  Meijs, J.A.C. - \ 2012
  Punta del Este, Uruguay : Global Research Alliance - 22 p.
  Work so faron the Manure Management group of the Global Research Alliance
  Meijs, Jac - \ 2012
  Report back from the Netherlands on mitigation activities to the LRG
  Meijs, Jac - \ 2012
  Better food, fewer burps
  Meijs, J.A.C. ; Dijkstra, J. ; Vellinga, Th.V. - \ 2011
  Contaminants and micro-organisms in organic and conventional food products
  Vijver, L.P.L. van de; Hoogenboom, L.A.P. ; Broex, N.J.G. ; Roest, H.I.J. ; Bokhorst, J.G. ; Northolt, M.D. ; Mevius, D.J. ; Meijs, J.A.C. - \ 2008
  In the Netherlands we investigated animal and plant products on potentially hazardous contamination with heavy metals, mycotoxins, pesticide residues, patho-genic micro-organisms and nitrate. In most cases, the organically produced foods had equal or lower amounts of contaminants than conventionally pro-duced products. These results conflict with a common idea that organic farming theoretically increases food safety risks. For many contaminants organic food showed a large diversity in the amount of contamina-tion. Experience with organic farming, managing and manure use partly explain these differences. Understanding of these cultivation parameters can help in further improvement of organic cultivation practices.
  Contaminanten en micro-organismen in biologische producten : vergelijking met gangbare producten
  Hoogenboom, L.A.P. ; Bokhorst, J.G. ; Northolt, M.D. ; Broex, N.J.G. ; Mevius, D.J. ; Meijs, J.A.C. ; Roest, J.G. van der - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.002) - 52
  biologische productie - voedselbesmetting - microbiële besmetting - voedselveiligheid - kennis - biologische voedingsmiddelen - besmetters - pesticidenresiduen - micro-organismen - landbouwkundig onderzoek - gezondheid - biological production - food contamination - microbial contamination - food safety - knowledge - organic foods - contaminants - pesticide residues - microorganisms - agricultural research - health
  Voor dit rapport is een beperkt aantal contaminanten en micro-organismen in biologisch geproduceerde producten of productiewijzen bekeken. Resultaten zijn vervolgens vergeleken met die uit de gangbare landbouw. Aan de orde komen Mycotoxinen in tarwe; zware metalen en arseen in tarwe, sla, peen en aardappel, in varkensvlees en in eieren; nitraat in sla, peen en aardappel; residuen van pesticiden in tarwe, sla, peen en aardappel; microbiële besmetting van sla, varkens, melkvee, vleeskuikens en leghennen; residuen van antibiotica en coccidiostatica in varken, runderen en eieren en antibiotica-resistentie. Alhoewel een aantal resultaten wijst op verschillen tussen biologisch en gangbaar, betreft het hier een momentopname. In een aantal gevallen bevestigen de resultaten die van ander onderzoek, zoals de lagere nitraatgehaltes in biologische kropsla, geen verschillen in mycotoxine-gehaltes bij tarwe, minder Salmonella maar meer Campylobacter bij vleeskuikens en minder antibiotica-resistentie bij vleeskuikens. Voor nitraat in biologische peen zijn er aanwijzingen voor een trend naar verhoogde gehaltes. In andere gevallen moet vervolgonderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een duidelijke trend, zoals bij de lagere incidentie van antibiotica-resistente bacteriën in biologische varkens en de lagere Salmonella- incidentie bij varkens van meer ervaren biologische bedrijven.
  Sward methods
  Lantinga, E.A. ; Neuteboom, J.H. ; Meijs, J.A.C. - \ 2004
  In: Herbage intake handbook, second edition / Penning, P.D., Reading : The British Grassland Society - ISBN 9780905944319 - p. 23 - 52.
  Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008
  Meijs, J.A.C. ; Booij, R. ; Brussaard, L. ; Proost, M.D.C. ; Wijnands, F.G. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2003
  Wageningen : Wageningen UR - 63
  biologische landbouw - landbouwkundig onderzoek - interdisciplinair onderzoek - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - nederland - organic farming - agricultural research - interdisciplinary research - agricultural education - agricultural colleges - netherlands
  Dit rapport is een update van het eerste rapport uit 2000. Het is voortgekomen uit het werkplan van het LNV-onderzoeksprogramma `Koepelprogramma Biologische Landbouw¿, waarin LNV vraagt onder andere het kerngroeprapport te actualiseren op met name de visie op biologische landbouw (onderzoek en onderwijs) en de prioritaire onderzoeksthema¿s voor de periode 2004 - 2008. Behalve een actualisatie, geeft de Kerngroep Biologische Landbouw 2003 in dit rapport ook een schets en evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsinspanningen van 2000 tot nu. Hetzelfde doet ze ook voor de taken en doelstellingen van het in 2001 opgerichte Innovatiecentrum Biologische Landbouw van Wageningen UR. Tevens schetst ze een gewenste toekomstige ontwikkeling voor dit centrum
  Naar verliesnormen voor stikstof en fosfaat in de rundveehouderij
  Meijs, J.A.C. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)1. - ISSN 0921-8874 - p. 6 - 9.
  mineralen - boekhouding - rundvee - dierlijke meststoffen - drijfmest - stikstof - fosfor - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - nederland - mestoverschotten - minerals - accounting - cattle - animal manures - slurries - nitrogen - phosphorus - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - netherlands - manure surpluses
  De aanvoer van N en P moet dan gelijk zijn aan de afvoer plus het toelaatbare overschot. Hiervoor is inzicht nodig in wat nodig is voor het halen van de milieudoelstellingen en wat landbouwkundig mogelijk is.
  Boer blijven bij een beter milieu (2)
  Meijs, J.A.C. ; Mandersloot, F. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 6 - 10.
  mineralen - boekhouding - melkvee - melkveehouderij - graslanden - bodem - stikstof - voer - eiwitten - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - stikstofmeststoffen - minerals - accounting - dairy cattle - dairy farming - grasslands - soil - nitrogen - feeds - proteins - fertilizers - application rates - environmental protection - environmental management - environment - quality - nitrogen fertilizers
  Het verlagen van de aanvoer van N met kunstmest veroorzaakt daarbij lagere grasopbrengsten. De lagere aanvoer van N met veevoer werd mogelijk door het houden van minder koeien met een hogere melkproduktie per koe.
  Boer blijven bij een beter milieu (1)
  Meijs, J.A.C. ; Mandersloot, F. - \ 1993
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)5. - ISSN 0921-8874 - p. 1 - 5.
  melkvee - melkveehouderij - graslanden - mineralen - boekhouding - opslagloodsen - mest - stikstof - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - mestoverschotten - dairy cattle - dairy farming - grasslands - minerals - accounting - stores - manures - nitrogen - air pollution - ammonia - emission - volatilization - fertilizers - application rates - environmental protection - environmental management - environment - quality - manure surpluses
  In dit artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die momenteel voor de praktijk beschikbaar zijn om de overschotten op de mineralenbalans te verminderen.
  Krachtvoersamenstelling voor grazend melkvee
  Meijs, J.A.C. - \ 1985
  Lelystad : Instituut voor Veevoedingsonderzoek (Mededelingen / IVVO no. 2)
  Herbage intake by grazing dairy cows
  Meijs, J.A.C. - \ 1981
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): M.L. 't Hart; A.J.H. van Es. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022007648 - 264
  graslanden - melkvee - melkveehouderij - begrazing - voedergrassen - grasslands - dairy cattle - dairy farming - grazing - fodder grasses
  An extensive review of the literature is given of
  - nine possible methods for estimating herbage intake by grazing ruminants, with special attention to the sward-cutting and indirect animal methods
  - the factors determining the herbage intake by grazing ruminants.

  The herbage intake of lactating cows was determined in 151 trials at Lelystad from 1976 to 1979. The pre-cut swards consisted predominantly of perennial ryegrass. A swardsampling technique was used for estimating herbage intake by cows grazing swards for 3 or 4 days (with corrections for herbage accumulation during grazing). If herbage samples were cut both with a motor scythe and a lawn~mower accurate intake figures could be obtained.

  It was shown that there were no significant effects of higher levels of areic mass of herbage (by taking longer rest periods) on daily organic matter intake of herbage neither by grazing nor by stall-fed cows. However in early summer daily intake of nutrients and milk production decreased at increasing maturity; in late summer these effects were not significant. Higher levels of daily herbage allowance had significant positive effects on daily intake of organic matter of nutrients from herbage and on
  daily milk production per grazing animal. High amounts of residual herbage (achieved by higher levels of daily herbage allowance) increased net regrowth of herbage, especially in early summer.

  At a mean allowance level of 23 kg d -1above 4.5 cm our grazing cows consumed 13.6-14.8 kg d -1of organic matter if no concentrates were fed. This was sufficient, at the quality of herbage as in our trials, for a daily 4%-fat corrected milk production of 22-23 kg.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.