Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1033239
Check title to add to marked list
Blackleg Detection in Potato Plants using Convolutional Neural Networks
Afonso, M.V. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Kamp, J.A.L.M. - \ 2019
- 6 p.
Potato blackleg is a tuber-borne bacterial disease caused by species within the genera Dickeya and Pectobacterium that can cause decay of plant tissue and wilting through the action of cell wall degrading enzymes released by the pathogen. In case of serious infections, tubers may rot before emergence. Management is largely based on the use of pathogen-free seed potato tubers. For this, fields are visually monitored both for certification and also to take out diseased plants to avoid spread to neighboring plants. Imaging potentially offers a quick and non-destructive way to inspect the health of potato plants in a field. Early detection of blackleg diseased plants with modern vision techniques can significantly reduce costs. In this paper, we studied the use of deep learning for detecting blackleg diseased potato plants. Two deep convolutional neural networks were trained on RGB images with healthy and diseased plants. One of these networks (ResNet18) was experimentally found to produce a precision of 95 % and recall of 91 % for the disease class. These results show that convolutional neural networks can be used to detect blackleg diseased potato plants.
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275
Kempenaar, Corné ; Dijk, Chris van; Hermans, Geert ; Steele-Dun, Susan ; Sande, Corné van de; Verschoore, Jeroen ; Wal, Tamme van der; Roerink, Gerbert ; Visser, Juriaan ; Kamp, Jan ; Blok, Pieter ; Polder, Gerrit ; Wolf, Jan van de; Jalink, Henk ; Bulle, Annette ; Meurs, Bert ; Michielsen, Jean-Marie ; Zande, Jan van de; Hoving, Idse ; Riel, Johan van; Holshof, Gertjan ; Boheemen, Koen van; Evert, Frits van; Riemens, Marleen ; Keizer, Paul ; Schnabel, Sabine ; Egmond, Fenny van; Walvoort, Dennis ; Janssen, Henk ; Riviėre, Inge La; Kocks, Corné ; Pot, Alfred - \ 2019
Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research (Rapport WPR 921) - 138
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private bedrijven en organisaties, publieke kennisinstellingen en overheden samen aan strategische onderwerpen binnen precisielandbouw. Het project omvatte 13 deelprojecten verdeeld over vijf specifieke R&D thema’s, te weten slim satellietbeeldengebruik, sensorontwikkeling (ziektedetectie), slimme integratie van technologieën in toepassingen, perceelkarakteristieken voor schatten van opbrengstpotentie en ondersteunende ICT, en een generiek thema communicatie en kennisverspreiding.Met betrekking tot het thema satellietbeeldengebruik is uitgezocht hoe optische satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden verkregen via drone-camera’s beter gebruikt kunnen worden om de variatie en status van de bovengrondse hoeveelheid biomassa van gewassen in kaart te brengen en opbrengsten te voorspellen. Op het gebied van ziektedetectie is door middel van sensor fusion en artificial intelligence de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelplanten verbeterd. En werd een prototype sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld. Door slimme integratie van data, adviesmodellen en mechanisatie zijn er enkele variabel-doseertoepassingen ontwikkeld en gevalideerd. Het gaat hier om variabel doseren van Stikstof en herbiciden binnen teelten d.m.v. taakkaarten. In het verlengde hiervan is ook een ontwerp geleverd en als prototype gevalideerd voor een innovatieve beddenspuit in bloembollenteelt. Op grond van perceelkarakteristieken en ondersteunende ICT zijn inzichten en tools voor het inschatten van opbrengst(potentie) geleverd en wordt een doorkijk gegeven naar software voor verbeterde rijpadenplanning en perceelinformatie. De inzet op communicatie en kennisdeling heeft ca. 100 publicaties en presentaties in 4 jaar tijd opgeleverd. Voor meer details over resultaten wordt naar de rapportage met samenvatting per deelproject verwezen in de hoofdstukken 2 tot en met 7.Het grote succes van PL2.0 ligt vooral bij ruime aandacht voor integratie van componenten van precisielandbouwtoepassingen en de doorstroming daarvan naar de praktijk en onderwijs.Geconcludeerd mag worden dat PL2.0 een bijdrage leverde aan gewasmonitoringtoepassingen en diverse variabel-doseertoepassingen (variable rate applications, VRA). Die VRA-toepassingen zien we nu op de agenda in het in 2018 gestarte precisielandbouw-adoptie project ‘Nationale Proeftuin Precisielandbouw’ (NPPL). Meerdere bedrijven passen taakkaarten variabel doseren op een resolutie van 30-50 m2 op praktijkschaal toe en besparen zo’n 20 -30% op gewasbeschermingsmiddelen met behoud van goede werking. De basis hiervoor is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of gewas in kaart brengt. Ook zijn er via PL2.0 mooie resultaten met optimalisatie van plantdichtheid en vermindering van meststoffengebruik via deze kaarten. Doorstroming van kennis naar het groene onderwijs werd gerealiseerd via PL2.0 en een versterkend WURKS-traject. Negen lesmodules over gebruik software en inzet taakkaarten in precisielandbouw werden opgeleverd. Precisielandbouw is geen doel op zich, maar een manier om de duurzaamheid van landbouw te vergroten. Met PL2.0 toepassingen kan meer met minder en beter geproduceerd worden. De trend van precisielandbouw c.q. data-gedreven landbouw of smart farming, zal zich alleen maar doorzetten. Er zal gewerkt gaan worden met meer en hoog-resolutie data, complexere adviesmodellen en meer robotisering. Daarmee zullen de doelen van kringlooplandbouw beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Veldrobot mist regie en samenwerking
Booij, Johan ; Kamp, Jan ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
Potato Virus Y Detection in Seed Potatoes Using Deep Learning on Hyperspectral Images
Polder, G. ; Blok, P.M. ; Villiers, H.A.C. de; Wolf, J.M. van der; Kamp, J.A.L.M. - \ 2019
Frontiers in Plant Science 10 (2019). - ISSN 1664-462X
crop resistance - Phenotyping - hyperspectral imaging - classification - Convolutional neural network - Solanum tuberosum
Virus diseases are of high concern in the cultivation of seed potatoes. Once found inthe field, virus diseased plants lead to declassification or even rejection of the seed lotsresulting in a financial loss. Farmers put in a lot of effort to detect diseased plants andremove virus-diseased plants from the field. Nevertheless, dependent on the cultivar,virus diseased plants can be missed during visual observations in particular in an earlystage of cultivation. Therefore, there is a need for fast and objective disease detection.Early detection of diseased plants with modern vision techniques can significantlyreduce costs. Laboratory experiments in previous years showed that hyperspectral imaging clearly could distinguish healthy from virus infected potato plants. This paper reports on our first real field experiment. A new imaging setup was designed, consisting of a hyperspectral line-scan camera. Hyperspectral images were taken in the field with a line interval of 5 mm. A fully convolutional neural network was adapted for hyperspectral images and trained on two experimental rows in the field. The trained network was validated on two other rows, with different potato cultivars. For three of the four row/date combinations the precision and recall compared to conventional disease assessment exceeded 0.78 and 0.88, respectively. This proves the suitability of this method for real world disease detection.
Robot kan straks in kiemstadium onkruid herkennen
Kamp, Jan - \ 2019
SMARAGD
Schoorlemmer, H.B. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2018
Slimme Mechanisatie, Automatisering en Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid
Towards a new way of farming
Kamp, Jan - \ 2018
Project SMARAGD - Farmtronics
Bestrijding van aardappelopslag met robot, kappen en rollen
Kamp, Jan - \ 2018
'Smart Ziekzoeker is half klaar'
Kamp, Jan - \ 2018
'Met precisielandbouw spelen we in op het verschil in bodemkwaliteit'
Kamp, Jan - \ 2018
Workshop Smaragd : Dinsdagmiddag 14 november 2017 te Lelystad
Schoorlemmer, H.B. ; Voort, M.P.J. van der; Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. ; Balen, D.J.M. van - \ 2017
Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 7 p.
Project SMARAGD - Farmtronics
Kamp, Jan - \ 2017
Short introduction on project
Bieten rooien grote uitdaging bij beddenteelt
Booij, Johan ; Kamp, Jan ; Schoorlemmer, Herman - \ 2017
Ploeg voor beddenteelt vult de eindvoor
Kamp, Jan ; Schoorlemmer, Herman - \ 2017
'Smart Ziekzoeker moet ziekten eerder zien dan teler'
Kamp, Jan - \ 2017
Smart-ziekzoeker pootgoed nu in volgende fase
Kamp, Jan - \ 2017
Smart Ziekzoeker werkt in veld pootaardappelen
Kamp, Jan - \ 2017
Detectie ziek pootgoed met Smart-zoeker getest in het veld
Kamp, Jan - \ 2017
Smart Ziekzoeker Pootaardappelen in volgende fase
Kamp, Jan - \ 2017
Introductie nieuwe gewassen : Wageningen UR, partner voor introductie van nieuwe gewassen
Kamp, J.A.L.M. ; Timmer, R.D. - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 4 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.