Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 50 / 68

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1033239
Check title to add to marked list
Erwinia Detection in Potato Plants using Convolutional Neural Networks
Afonso, M.V. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Kamp, J.A.L.M. - \ 2019
Smart disease detection seed potatoes 2015-2018. Detection of virus and bacterial diseases using vision and sensor technology
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, J.J. ; Wolf, J.M. van der; Jalink, H. - \ 2019
Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research (Report WPR 793) - 57 p.
Blackleg Detection in Potato Plants using Convolutional Neural Networks
Afonso, M.V. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Kamp, J.A.L.M. - \ 2019
- 6 p.
Potato blackleg is a tuber-borne bacterial disease caused by species within the genera Dickeya and Pectobacterium that can cause decay of plant tissue and wilting through the action of cell wall degrading enzymes released by the pathogen. In case of serious infections, tubers may rot before emergence. Management is largely based on the use of pathogen-free seed potato tubers. For this, fields are visually monitored both for certification and also to take out diseased plants to avoid spread to neighboring plants. Imaging potentially offers a quick and non-destructive way to inspect the health of potato plants in a field. Early detection of blackleg diseased plants with modern vision techniques can significantly reduce costs. In this paper, we studied the use of deep learning for detecting blackleg diseased potato plants. Two deep convolutional neural networks were trained on RGB images with healthy and diseased plants. One of these networks (ResNet18) was experimentally found to produce a precision of 95 % and recall of 91 % for the disease class. These results show that convolutional neural networks can be used to detect blackleg diseased potato plants.
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275
Kempenaar, Corné ; Dijk, Chris van; Hermans, Geert ; Steele-Dun, Susan ; Sande, Corné van de; Verschoore, Jeroen ; Wal, Tamme van der; Roerink, Gerbert ; Visser, Juriaan ; Kamp, Jan ; Blok, Pieter ; Polder, Gerrit ; Wolf, Jan van de; Jalink, Henk ; Bulle, Annette ; Meurs, Bert ; Michielsen, Jean-Marie ; Zande, Jan van de; Hoving, Idse ; Riel, Johan van; Holshof, Gertjan ; Boheemen, Koen van; Evert, Frits van; Riemens, Marleen ; Keizer, Paul ; Schnabel, Sabine ; Egmond, Fenny van; Walvoort, Dennis ; Janssen, Henk ; Riviėre, Inge La; Kocks, Corné ; Pot, Alfred - \ 2019
Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research (Rapport WPR 921) - 138
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private bedrijven en organisaties, publieke kennisinstellingen en overheden samen aan strategische onderwerpen binnen precisielandbouw. Het project omvatte 13 deelprojecten verdeeld over vijf specifieke R&D thema’s, te weten slim satellietbeeldengebruik, sensorontwikkeling (ziektedetectie), slimme integratie van technologieën in toepassingen, perceelkarakteristieken voor schatten van opbrengstpotentie en ondersteunende ICT, en een generiek thema communicatie en kennisverspreiding.Met betrekking tot het thema satellietbeeldengebruik is uitgezocht hoe optische satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden verkregen via drone-camera’s beter gebruikt kunnen worden om de variatie en status van de bovengrondse hoeveelheid biomassa van gewassen in kaart te brengen en opbrengsten te voorspellen. Op het gebied van ziektedetectie is door middel van sensor fusion en artificial intelligence de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelplanten verbeterd. En werd een prototype sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld. Door slimme integratie van data, adviesmodellen en mechanisatie zijn er enkele variabel-doseertoepassingen ontwikkeld en gevalideerd. Het gaat hier om variabel doseren van Stikstof en herbiciden binnen teelten d.m.v. taakkaarten. In het verlengde hiervan is ook een ontwerp geleverd en als prototype gevalideerd voor een innovatieve beddenspuit in bloembollenteelt. Op grond van perceelkarakteristieken en ondersteunende ICT zijn inzichten en tools voor het inschatten van opbrengst(potentie) geleverd en wordt een doorkijk gegeven naar software voor verbeterde rijpadenplanning en perceelinformatie. De inzet op communicatie en kennisdeling heeft ca. 100 publicaties en presentaties in 4 jaar tijd opgeleverd. Voor meer details over resultaten wordt naar de rapportage met samenvatting per deelproject verwezen in de hoofdstukken 2 tot en met 7.Het grote succes van PL2.0 ligt vooral bij ruime aandacht voor integratie van componenten van precisielandbouwtoepassingen en de doorstroming daarvan naar de praktijk en onderwijs.Geconcludeerd mag worden dat PL2.0 een bijdrage leverde aan gewasmonitoringtoepassingen en diverse variabel-doseertoepassingen (variable rate applications, VRA). Die VRA-toepassingen zien we nu op de agenda in het in 2018 gestarte precisielandbouw-adoptie project ‘Nationale Proeftuin Precisielandbouw’ (NPPL). Meerdere bedrijven passen taakkaarten variabel doseren op een resolutie van 30-50 m2 op praktijkschaal toe en besparen zo’n 20 -30% op gewasbeschermingsmiddelen met behoud van goede werking. De basis hiervoor is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of gewas in kaart brengt. Ook zijn er via PL2.0 mooie resultaten met optimalisatie van plantdichtheid en vermindering van meststoffengebruik via deze kaarten. Doorstroming van kennis naar het groene onderwijs werd gerealiseerd via PL2.0 en een versterkend WURKS-traject. Negen lesmodules over gebruik software en inzet taakkaarten in precisielandbouw werden opgeleverd. Precisielandbouw is geen doel op zich, maar een manier om de duurzaamheid van landbouw te vergroten. Met PL2.0 toepassingen kan meer met minder en beter geproduceerd worden. De trend van precisielandbouw c.q. data-gedreven landbouw of smart farming, zal zich alleen maar doorzetten. Er zal gewerkt gaan worden met meer en hoog-resolutie data, complexere adviesmodellen en meer robotisering. Daarmee zullen de doelen van kringlooplandbouw beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Veldrobot mist regie en samenwerking
Booij, Johan ; Kamp, Jan ; Veldhuisen, Bram - \ 2019
Potato Virus Y Detection in Seed Potatoes Using Deep Learning on Hyperspectral Images
Polder, G. ; Blok, P.M. ; Villiers, H.A.C. de; Wolf, J.M. van der; Kamp, J.A.L.M. - \ 2019
Frontiers in Plant Science 10 (2019). - ISSN 1664-462X
crop resistance - Phenotyping - hyperspectral imaging - classification - Convolutional neural network - Solanum tuberosum
Virus diseases are of high concern in the cultivation of seed potatoes. Once found inthe field, virus diseased plants lead to declassification or even rejection of the seed lotsresulting in a financial loss. Farmers put in a lot of effort to detect diseased plants andremove virus-diseased plants from the field. Nevertheless, dependent on the cultivar,virus diseased plants can be missed during visual observations in particular in an earlystage of cultivation. Therefore, there is a need for fast and objective disease detection.Early detection of diseased plants with modern vision techniques can significantlyreduce costs. Laboratory experiments in previous years showed that hyperspectral imaging clearly could distinguish healthy from virus infected potato plants. This paper reports on our first real field experiment. A new imaging setup was designed, consisting of a hyperspectral line-scan camera. Hyperspectral images were taken in the field with a line interval of 5 mm. A fully convolutional neural network was adapted for hyperspectral images and trained on two experimental rows in the field. The trained network was validated on two other rows, with different potato cultivars. For three of the four row/date combinations the precision and recall compared to conventional disease assessment exceeded 0.78 and 0.88, respectively. This proves the suitability of this method for real world disease detection.
Robot kan straks in kiemstadium onkruid herkennen
Kamp, Jan - \ 2019
SMARAGD
Schoorlemmer, H.B. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2018
Slimme Mechanisatie, Automatisering en Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid
Towards a new way of farming
Kamp, Jan - \ 2018
Project SMARAGD - Farmtronics
Bestrijding van aardappelopslag met robot, kappen en rollen
Kamp, Jan - \ 2018
'Smart Ziekzoeker is half klaar'
Kamp, Jan - \ 2018
'Met precisielandbouw spelen we in op het verschil in bodemkwaliteit'
Kamp, Jan - \ 2018
Workshop Smaragd : Dinsdagmiddag 14 november 2017 te Lelystad
Schoorlemmer, H.B. ; Voort, M.P.J. van der; Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. ; Balen, D.J.M. van - \ 2017
Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 7 p.
Project SMARAGD - Farmtronics
Kamp, Jan - \ 2017
Short introduction on project
Bieten rooien grote uitdaging bij beddenteelt
Booij, Johan ; Kamp, Jan ; Schoorlemmer, Herman - \ 2017
Ploeg voor beddenteelt vult de eindvoor
Kamp, Jan ; Schoorlemmer, Herman - \ 2017
'Smart Ziekzoeker moet ziekten eerder zien dan teler'
Kamp, Jan - \ 2017
Smart-ziekzoeker pootgoed nu in volgende fase
Kamp, Jan - \ 2017
Smart Ziekzoeker werkt in veld pootaardappelen
Kamp, Jan - \ 2017
Detectie ziek pootgoed met Smart-zoeker getest in het veld
Kamp, Jan - \ 2017
Smart Ziekzoeker Pootaardappelen in volgende fase
Kamp, Jan - \ 2017
Introductie nieuwe gewassen : Wageningen UR, partner voor introductie van nieuwe gewassen
Kamp, J.A.L.M. ; Timmer, R.D. - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 4 p.
Smart Ziekzoeker 2015 : Detectie van virus- en bacteriezieke pootaardappelen met behulp van vision- en sensortechnologie
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Jalink, Henk - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO/PRI rapport 703) - 51 p.
pootaardappelen - solanum tuberosum - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenvirussen - detectie - sensors - machine vision - seed potatoes - plant pathogenic bacteria - plant viruses - detection
Samenwerking bij Innovatieprojecten: Bodemsensing storende lagen Veenkoloniën
Booij, J.A. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Door steeds zwaardere machines wordt de druk op de bodem dermate groot dat de ondergrond verdicht. Met de sterk wisselende samenstelling van de Veenkoloniale bodem varieert de bodemverdichting binnen percelen, zowel qua diepte als mate van verdichting. Met een penetrometer kan bodemweerstand in kaart worden gebracht. Dit geeft zicht op verdichte of storende lagen. Deze informatie tezamen met gegevens over het bodemprofiel ondersteunt uw beslissing om het perceel plaatsspecifiek te kunnen bewerken. Een penetrometer is echter een handsensor: zeer arbeids- en tijdsintensief. Er is daarom de wens voor een snelle detectiemethode.
Camera vervangt selecteur pootgoed
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 11 (2015)24. - ISSN 1871-0875 - p. 32 - 32.
Camera vervangt ervaren selecteur
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
WUR test automatische selectie pootaardappelen
Kamp, Jan - \ 2015
WUR test automatische selectie pootaardappelen
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij vandaag 29 (2015)141. - p. 7 - 7.
Samenwerking bij Innovatieprojecten: Bodemsensing storende lagen Veenkoloniën
Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. - \ 2014
Snelle detectie van bodemverdichting en storende lagen.
Eerste Flevolandse quinoa geoogst
Kamp, Jan - \ 2014
Forse verschillen in stroomprijs
Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2014
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)26. - ISSN 1871-0875 - p. 37 - 37.
Rassenonderzoek graan gaat door
Kamp, J.A.L.M. - \ 2014
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014). - ISSN 1871-0875 - p. 25 - 25.
Teeltonderzoek haver in het kader van de ontwikkeling van een glutenvrije keten
Timmer, R.D. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 23
akkerbouw - haver - stro - rassen (planten) - opbrengst - groeiregulatoren - arable farming - oats - straw - varieties - outturn - growth regulators
De strostevigheid van haver is onder de gemiddelde Nederlandse zomerse weersomstandigheden een zwak punt, en in de rassenvergelijkingen is hier sterk naar gekeken. Ook via de toepassing van een groeiregulator is de strostevigheid van haver te verbeteren en kunnen de oogstrisico’s worden beperkt. In 2012 en 2013 zijn daarom proeven uitgevoerd met groeiregulatoren. Om een haverteelt in Nederland van de grond te krijgen zal het gewas moeten kunnen concurreren met andere granen. Hiervoor is een voldoende hoog opbrengstniveau nodig. In de rassenvergelijkingen was naast strostevigheid het opbrengstniveau dan ook het belangrijkste selectiecriterium.
Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 22
aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
Beperken gewichtsverlies heeft bij bewaring prioriteit
Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Nieuwe oogst / Magazine gewas 2013 (2013)2 nov.. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
Inleiding: Invulling programma Bodem – PPS KANON
Kamp, Jan - \ 2013
Eindrapportage Energieboerderij : samenvatting
Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. ; Hanse, B. ; Huijbregts, A.W.M. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)17 april.
bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - best practices - akkerbouw - bioenergy - fuel crops - sustainability - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming
Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt: maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie; suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie; koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).
Wageningen UR start onderzoek naar energiebesparing opslag akkerbouwproducten
Wildschut, J. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Handel en Techniek: vakblad voor de complete groenvoorziening 12 (2013)5. - p. 11 - 11.
De Energieboerderij : eindrapportage
Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 44
bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - akkerbouw - best practices - bioenergy - fuel crops - sustainability - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming
De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa, als hernieuwbare grondstof, geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa, in het bijzonder energieteelten, inzichtelijk te maken, te bepalen en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens: 1. maïs – vergisting – elektriciteit; 2. suikerbieten – vergisting – elektriciteit; 3. koolzaad – Pure Plantaardige Olie / biodiesel. Het uitgangspunt was om de berekeningen zo weinig mogelijk te baseren op gegevens uit de literatuur, maar vooral gegevens van praktijkbedrijven te verzamelen en te analyseren. De duurzaamheid is bepaald met een speciaal hiervoor ontwikkelde meetlat, waarmee de energie-efficiëntie en broeikasgasemissiereductie kan worden bepaald. Deze meetlat vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten. De uitkomsten zijn getoetst aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de EU-RED (Renewable Energy Directive) richtlijn voor energie uit hernieuwbare grondstoffen.
Oats, a cereal to love
Gilissen, L.J.W.J. ; Kamp, J.A.L.M. ; Meer, I.M. van der; Smulders, M.J.M. ; Vereijken, J.M. ; Jansman, A.J.M. - \ 2012
Prophyta Annual 50 (2012). - ISSN 1388-381X - p. 32 - 35.
PPO begint onderzoek naar bewaarplaatsen akkerbouw 'Er wordt vaak teveel geventileerd' : Interview met Jan Kamp en Jeroen Wildschut
Doorn, D. van; Kamp, J.A.L.M. ; Wildschut, J. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
energiebesparing - opslag - onderzoeksprojecten - akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - pootaardappelen - energy saving - storage - research projects - arable farming - potatoes - table potatoes - seed potatoes
PPO AGV start in navolging van PPO Bloembollen een onderzoek naar energiebesparing bij de bewaring van akkerbouwproducten. De subsidie voor dit onderzoek bij de bewaring van frites-, tafel- en pootgoedaardappelen is toegekend.
Ziekzoeker in pootaardappelen : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse van virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)30 mei.
aardappelen - verwijderen van ongewenste planten - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - plantenziektebestrijding - pootaardappelen - akkerbouw - potatoes - roguing - image processing - spectral analysis - fluorescence - plant disease control - seed potatoes - arable farming
Dit onderzoek was gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn. Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.
Proefresultaten Ziekzoeker 2011 : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Blok, P.M. ; Polder, G. ; Schoor, R. van der; Jalink, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
Lelystad [etc.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
aardappelen - pootaardappelen - verwijderen van ongewenste planten - plantenziektebestrijding - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - roguing - plant disease control - image processing - spectral analysis - fluorescence - arable farming
Een vroege detectie van zieke planten met moderne vision technieken kan de kosten voor selectie in de pootaardappelteelt flink drukken. De nadruk ligt hierbij op de detectie van Erwinia, gezien de grote financiële schade. In 2010 zijn een eerste serie metingen in pootaardappelen uitgevoerd met een bestaande opstelling voor detectie van viruszieke tulpenbollen. De resultaten hiervan waren niet goed genoeg. Daarom is dit onderzoek met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent ligt op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.
PPO test automatisch zoeken naar zieke planten
Engwerda, J. ; Kamp, J.A.L.M. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
Boerderij 2012 (2012)25-5-2012. - ISSN 0006-5617 - p. 7 - 7.
Camerasysteem vindt zieke planten in pootaardappelen : interview met Jan Kamp
Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
Boerderij 97 (2012)35. - ISSN 0006-5617 - p. 59 - 59.
PPO : camera kan selectie overnemen : interview met Jan Kamp
Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
Boerderij vandaag (2012). - p. 7 - 7.
Proef cameraselectie pootaardappelen in 2013 : Interview met Jan Kamp
Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
Boerderij vandaag (2012). - p. 1 - 1.
PPO test automatisch zoeken naar zieke planten : interview met Jan Kamp overonderzoek bij PPO-agv en PPO-Bloembollen
Engwerda, J. ; Kamp, J.A.L.M. ; PPO BBF Bloembollen, - \ 2012
Boerderij vandaag (2012). - p. 7 - 7.
De Energieboerderij : eindrapportage
Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 47
brandstofgewassen - biobrandstoffen - biobased economy - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - maïs - koolzaad - suikerbieten - best practices - akkerbouw - duurzaamheidscriteria - fuel crops - biofuels - bioenergy - sustainability - maize - rape - sugarbeet - arable farming - sustainability criteria
projectnummer 3250034800
Energiebesparing door optimaal bandengebruik in de landbouw
Blok, P.M. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 25
landbouw - energiebesparing - banden - dieselolie - brandstofverbruik - agriculture - energy saving - tyres - diesel oil - fuel consumption
Op het openteeltenbedrijf wordt het merendeel van de brandstof (diesel) verbruikt tijdens de teeltwerkzaamheden. Vooral grondbewerking en oogst vormen grote verbruiksposten. In dit rapport is informatie gebundeld over de mogelijkheden om brandstof te besparen door een juist bandengebruik.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.