Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 21 - 40 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1033239
Check title to add to marked list
Smart Ziekzoeker 2015 : Detectie van virus- en bacteriezieke pootaardappelen met behulp van vision- en sensortechnologie
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Jalink, Henk - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO/PRI rapport 703) - 51 p.
pootaardappelen - solanum tuberosum - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenvirussen - detectie - sensors - machine vision - seed potatoes - plant pathogenic bacteria - plant viruses - detection
Samenwerking bij Innovatieprojecten: Bodemsensing storende lagen Veenkoloniën
Booij, J.A. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Door steeds zwaardere machines wordt de druk op de bodem dermate groot dat de ondergrond verdicht. Met de sterk wisselende samenstelling van de Veenkoloniale bodem varieert de bodemverdichting binnen percelen, zowel qua diepte als mate van verdichting. Met een penetrometer kan bodemweerstand in kaart worden gebracht. Dit geeft zicht op verdichte of storende lagen. Deze informatie tezamen met gegevens over het bodemprofiel ondersteunt uw beslissing om het perceel plaatsspecifiek te kunnen bewerken. Een penetrometer is echter een handsensor: zeer arbeids- en tijdsintensief. Er is daarom de wens voor een snelle detectiemethode.
Camera vervangt selecteur pootgoed
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 11 (2015)24. - ISSN 1871-0875 - p. 32 - 32.
Camera vervangt ervaren selecteur
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
WUR test automatische selectie pootaardappelen
Kamp, Jan - \ 2015
WUR test automatische selectie pootaardappelen
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij vandaag 29 (2015)141. - p. 7 - 7.
Samenwerking bij Innovatieprojecten: Bodemsensing storende lagen Veenkoloniën
Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. - \ 2014
Snelle detectie van bodemverdichting en storende lagen.
Eerste Flevolandse quinoa geoogst
Kamp, Jan - \ 2014
Forse verschillen in stroomprijs
Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2014
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)26. - ISSN 1871-0875 - p. 37 - 37.
Rassenonderzoek graan gaat door
Kamp, J.A.L.M. - \ 2014
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014). - ISSN 1871-0875 - p. 25 - 25.
Teeltonderzoek haver in het kader van de ontwikkeling van een glutenvrije keten
Timmer, R.D. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 23
akkerbouw - haver - stro - rassen (planten) - opbrengst - groeiregulatoren - arable farming - oats - straw - varieties - outturn - growth regulators
De strostevigheid van haver is onder de gemiddelde Nederlandse zomerse weersomstandigheden een zwak punt, en in de rassenvergelijkingen is hier sterk naar gekeken. Ook via de toepassing van een groeiregulator is de strostevigheid van haver te verbeteren en kunnen de oogstrisico’s worden beperkt. In 2012 en 2013 zijn daarom proeven uitgevoerd met groeiregulatoren. Om een haverteelt in Nederland van de grond te krijgen zal het gewas moeten kunnen concurreren met andere granen. Hiervoor is een voldoende hoog opbrengstniveau nodig. In de rassenvergelijkingen was naast strostevigheid het opbrengstniveau dan ook het belangrijkste selectiecriterium.
Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 22
aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
Beperken gewichtsverlies heeft bij bewaring prioriteit
Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Nieuwe oogst / Magazine gewas 2013 (2013)2 nov.. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
Inleiding: Invulling programma Bodem – PPS KANON
Kamp, Jan - \ 2013
Eindrapportage Energieboerderij : samenvatting
Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. ; Hanse, B. ; Huijbregts, A.W.M. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)17 april.
bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - best practices - akkerbouw - bioenergy - fuel crops - sustainability - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming
Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt: maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie; suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie; koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).
Wageningen UR start onderzoek naar energiebesparing opslag akkerbouwproducten
Wildschut, J. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
Handel en Techniek: vakblad voor de complete groenvoorziening 12 (2013)5. - p. 11 - 11.
De Energieboerderij : eindrapportage
Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 44
bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - akkerbouw - best practices - bioenergy - fuel crops - sustainability - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming
De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa, als hernieuwbare grondstof, geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa, in het bijzonder energieteelten, inzichtelijk te maken, te bepalen en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens: 1. maïs – vergisting – elektriciteit; 2. suikerbieten – vergisting – elektriciteit; 3. koolzaad – Pure Plantaardige Olie / biodiesel. Het uitgangspunt was om de berekeningen zo weinig mogelijk te baseren op gegevens uit de literatuur, maar vooral gegevens van praktijkbedrijven te verzamelen en te analyseren. De duurzaamheid is bepaald met een speciaal hiervoor ontwikkelde meetlat, waarmee de energie-efficiëntie en broeikasgasemissiereductie kan worden bepaald. Deze meetlat vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten. De uitkomsten zijn getoetst aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de EU-RED (Renewable Energy Directive) richtlijn voor energie uit hernieuwbare grondstoffen.
Oats, a cereal to love
Gilissen, L.J.W.J. ; Kamp, J.A.L.M. ; Meer, I.M. van der; Smulders, M.J.M. ; Vereijken, J.M. ; Jansman, A.J.M. - \ 2012
Prophyta Annual 50 (2012). - ISSN 1388-381X - p. 32 - 35.
PPO begint onderzoek naar bewaarplaatsen akkerbouw 'Er wordt vaak teveel geventileerd' : Interview met Jan Kamp en Jeroen Wildschut
Doorn, D. van; Kamp, J.A.L.M. ; Wildschut, J. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
energiebesparing - opslag - onderzoeksprojecten - akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - pootaardappelen - energy saving - storage - research projects - arable farming - potatoes - table potatoes - seed potatoes
PPO AGV start in navolging van PPO Bloembollen een onderzoek naar energiebesparing bij de bewaring van akkerbouwproducten. De subsidie voor dit onderzoek bij de bewaring van frites-, tafel- en pootgoedaardappelen is toegekend.
Ziekzoeker in pootaardappelen : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse van virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)30 mei.
aardappelen - verwijderen van ongewenste planten - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - plantenziektebestrijding - pootaardappelen - akkerbouw - potatoes - roguing - image processing - spectral analysis - fluorescence - plant disease control - seed potatoes - arable farming
Dit onderzoek was gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn. Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.