Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1000392
Check title to add to marked list
Sloten : Ecologisch functioneren en beheer
Peeters, E.T.H.M. ; Veraart, A.J. ; Verdonschot, R.C.M. ; Zuidam, J.P. van; Klein, J.J.M. de; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
Zeist : KNNV Uitgeverij i.s.m. STOWA en Universiteit Wageningen (Handleidingen voor natuurbeheer ) - ISBN 9789050115094 - 160
sloten - landschap - aquatische ecologie - biologische monitoring - waterkwaliteit - nederland - ditches - landscape - aquatic ecology - biomonitoring - water quality - netherlands
Het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer (STOWA 2014-26) ' vertelt alles over de geschiedenis, maar ook ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt door STOWA, is een onmisbare informatiebron voor (water) beheerders en beleidsmakers, biologen, studenten en liefhebbers van natuur en landschap.
Nutrientenretentie op polderniveau. Kansen voor het bestrijden van eutrofieringsverschijnselen in Friesland?
Zuidam, J.P. van; Zuidam, B.G. van; Peeters, E.T.H.M. - \ 2014
In: Een duistere geschiedenis opgehelderd : waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuronderzoek / Claassen, T., Wetterskip Fryslan - ISBN 9789081292900 - p. 224 - 227.
Occurrence of macrophyte monocultures in drainage ditches relates to phosphorus in both sediment and water
Zuidam, J.P. van; Peeters, E.T.H.M. - \ 2013
SpringerPlus 2 (2013). - ISSN 2193-1801 - 11 p.
Monocultures of functional equivalent species often negatively affect nutrient cycling and overall biodiversity of aquatic ecosystems. The importance of water and sediment nutrients for the occurrence of monocultures was analysed using field data from drainage ditches. Ranges of nutrients were identified that best explained the occurrence of monocultures of Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Waterweed type), monocultures of duckweed (Duckweed type) and the occurrence of a diverse submerged vegetation (Mixed type). Results indicated these three vegetation types occurred at distinctive ranges of phosphorus in water and sediment. Sediment phosphorus distinguished monocultures from the Mixed type, with the two monocultures occurring at two to four times higher concentrations. The Waterweed type occurred at higher sediment phosphorus levels than the mixed type, showed a higher degree of dominance and lower number of red list species. Phosphorus concentrations in water were four to six times higher in the Duckweed type compared to the Waterweed and Mixed type. The three vegetation types had comparable total biomass which was unexpected. This comparability was likely caused by duckweed only growing at the water surface at the highest nutrient levels and the limited space in drainage ditches for increased submerged biomass development at high nutrient availability. Possible measures to limit the occurrence of monocultures, and thereby increasing the ecological quality, are discussed with focus on lowering phosphorus concentrations in both water and sediment and on removal of plant species that develop into monocultures. © 2013 van Zuidam and Peeters.
Macrophytes in drainage ditches : functioning and perspectives for recovery
Zuidam, J.P. van - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Edwin Peeters. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735898 - 112
sloten - aquatische ecologie - waterplanten - soortendiversiteit - milieufactoren - nutriëntenuitspoeling - polders - ecohydrologie - ecologisch herstel - drainage - baggeren - ditches - aquatic ecology - aquatic plants - species diversity - environmental factors - nutrient leaching - polders - ecohydrology - ecological restoration - drainage - dredging
Sloten zijn overal ter wereld te vinden en vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Ondanks dat het door de mens gemaakte, kunstmatige wateren zijn, kunnen ze een grote diversiteit aan flora en fauna bevatten. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit van het agrarisch landschap. Doordat sloten in ecologisch opzicht sterk lijken op afgesloten nevengeulen in rivieruiterwaarden zouden sloten zelfs een vervanger kunnen zijn voor de nevengeulen die op veel plaatsen zijn verdwenen. Verstoringen als eutrofiering en frequent vegetatie verwijderen hebben er echter voor gezorgd dat veel sloten momenteel een monocultuur bevatten van bijvoorbeeld kroos of Smalle waterpest (Elodea nuttallii). Deze monoculturen zorgen voor verslechterde leefomstandigheden voor waterdieren (vissen, amfibieën en ongewervelde dieren) waardoor de totale biodiversiteit van de sloot achteruit gaat. Om achteruitgang van de ecologische kwaliteit te voorkomen of terug te dringen is kennis nodig over de factoren die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van verschillende typen vegetatie. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich daarom op het identificeren van condities en mechanismen die de samenstelling en het functioneren van watervegetaties in Nederlandse sloten bepalen, waarbij meer specifiek gekeken is naar de effecten van voedselrijkdom, onderhoud en de aanwezige overlevingsorganen.
Changing weather conditions and floating plants in temperate drainage ditches
Peeters, E.T.H.M. ; Zuidam, B.G. van; Zuidam, J.P. van; Nes, E.H. van; Kosten, S. ; Heuts, P.G.M. ; Roijackers, R.M.M. ; Netten, J.J.C. ; Scheffer, M. - \ 2013
Journal of Applied Ecology 50 (2013)3. - ISSN 0021-8901 - p. 585 - 593.
climate-change - submerged macrophytes - aquatic macrophytes - species richness - shallow lakes - lemna-minor - eutrophication - growth - phytoplankton - phenology
Dominance of free-floating plants such as duckweed is undesirable as it indicates eutrophication. The objectives of this study are to investigate whether the onset of duckweed dominance is related to weather conditions by analysing field observations, to evaluate the effect of different climate scenarios on the timing of duckweed dominance using a model and to evaluate to what extent nutrient levels should be lowered to counteract effects of global warming. To analyse the onset of duckweed dominance in relation to weather conditions, duckweed cover in Dutch ditches was correlated with weather conditions for the period 1980-2005. Furthermore, a model was developed that describes biomass development over time as a function of temperature, light and nutrient availability, crowding and mortality. This model was used to evaluate the effects of climate change scenarios and the effects of lowering nutrients. The onset of duckweed dominance in the field advanced by approximately 14 days with an increase of 1 °C in the average maximum daily winter temperature. The modelled biomass development correlated well with the field observations. Scenarios showed that expected climate change will affect onset and duration of duckweed dominance in temperate ditches. Reducing nutrient levels may counteract the effect of warming. Synthesis and applications. Global warming may lead to an increase in the dominance of free-floating plants in drainage ditches in the Netherlands. The expected reductions in nutrient-loading to surface waters as a result of different measures taken so far are likely not sufficient to counteract these effects of warming. Therefore, additional measures should be taken to avoid a further deterioration of the ecological water quality in ditches. © 2013 The Authors. Journal of Applied Ecology © 2013 British Ecological Society.
The Role of Propagule Banks from Drainage Ditches Dominated by Free-Floating or Submerged Plants in Vegetation Restoration
Zuidam, J.P. van; Raaphorst, E.P. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2012
Restoration Ecology 20 (2012)3. - ISSN 1061-2971 - p. 416 - 425.
sloten - waterplanten - zoetwaterecologie - plantengemeenschappen - ecologisch herstel - ditches - aquatic plants - freshwater ecology - plant communities - ecological restoration - seed bank - biodiversity - communities - sediments - constraints - macrophytes - germination - emergence - runoff - meadow
Dominance by free-floating plants results in a loss of plant species in many waters. An important source for re-establishment of non-floating aquatic plants can be the propagule bank. This study focuses on whether the propagule bank of free-floating plantdominated ditch sediments can serve as potential source for recovery of a diverse plant community. The first objective was to determine differences in propagule germination from sediments of ditches in the Netherlands that differ in vegetation composition through a seedling-emergence experiment. The second objective was to analyze the effect of sediment disturbance on the number of germinating propagules. The results show that, compared to sediments from ditches with submerged vegetation, sediments from free-floating plantdominated ditches produced significantly lower numbers of individuals and species of submerged and emergent plants, while numbers of individuals and species of free-floating plants were higher. These results suggest that sediments from free-floating plantdominated ditches have lower potential to recover a diverse plant community probably resulting from positive feedback mechanisms caused by the vegetation present, maintaining the free-floating plantdominated state. Sediment disturbance strongly favors the germination of free-floating plant propagules, especially from free-floating plantdominated ditch sediments. Ditch maintenance activities such as mowing and dredging will therefore likely favor persistence of the free-floating plantdominated state. To shift from dominance by free-floating plants to a more diverse plant community, alternative maintenance methods should be considered that cause less sediment disturbance together with measures that promote colonization such as temporary drawdown or re-introduction of species.
Cutting affects growth of Potamogeton lucens L. and Potamogeton compressus L
Zuidam, J.P. van; Peeters, E.T.H.M. - \ 2012
Aquatic Botany 100 (2012). - ISSN 0304-3770 - p. 51 - 55.
macrophyte communities - aquatic macrophytes - vegetation - habitat - impact - biodiversity - netherlands - diversity - herbivory - responses
Effects of cutting on the growth of Potamogeton lucens L and Potamogeton compressus L were studied indoor under experimental conditions. Plants were cut every time they reached the water surface, applying three depth treatments at which the plants were cut; halfway down the water column, at three-quarters down the water column and at the sediment-water interface. For both species short term negative effects of cutting on biomass production and survival were observed. P. lucens seemed to be the more tolerant species as only below-ground biomass was significantly lower when cutting biomass at the sediment-water interface together with a downward trend in shoot biomass at increasing cutting depth. The low below-ground biomass (less than 20% of that in the controls) was caused by the death of most plants in this treatment. P. compressus was more vulnerable with every treatment resulting in significantly lower below-ground and green shoot biomass production. The lowest biomass for P. compressus was observed when plants were cut at the sediment-water interface with values more than 80% lower compared to the controls, while cutting halfway and at three-quarters resulted in values 30-50% lower compared to the controls. Long term effects of cutting on P. lucens might occur through decreased development of the rhizome network. Long term effects on reproduction of P. compressus might be expected as flowering decreased when cut at the sediment-water interface, while turion formation only occurred in the uncut controls. Additionally, the decreased biomass production by P. compressus may lead to a competitive disadvantage in the field as fast-growing, disturbance tolerant species such as Elodea nuttallii St. John may outcompete the species. Creating patchiness in mowing height and frequency or applying a mowing regime that leads to reduced biomass development while species still survive might create opportunities to both maintain the water transporting function of drainage ditches while preserving the species in the system.
Herstel van ondergedoken watervegetaties in sloten: het belang van overlevingsorganen
Zuidam, J.P. van; Raaphorst, E.P. ; Wal, B. van der; Peeters, E.T.H.M. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)10. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
oppervlaktewater - sloten - waterplanten - wolffia - overlevingsstrategieën van planten - maaien - baggeren - surface water - ditches - aquatic plants - wolffia - plant strategies - mowing - dredging
Het project PLONS geeft meer inzicht in processen, die een rol spelen bij het functioneren van sloten. Watervegetaties spelen daarin een cruciale rol. Soortenrijke, ondergedoken vegetaties in sloten zijn op veel plekken verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor kroosdekken, die voordeel putten uit de overmatige nutriëntenrijkdom. Sloten met ondergedoken vegetatie en sloten met kroosdekken kunnen gezien worden als alternatieve stabiele situaties, die gekenmerkt worden door terugkoppelingsmechanismen, die er voor zorgen dat de huidige situatie in stand gehouden wordt. Kroos is blijkbaar in staat om de omstandigheden zodanig aan te passen dat die gunstig zijn voor de ontwikkeling van een kroosdek. In dit artikel wordt ingegaan op de rol van overlevingsorganen in het sediment bij het in stand houden van kroosdekken.
Differential response to climatic variation of free-floating and submerged macrophytes in ditches
Netten, J.J.C. ; Zuidam, J.P. van; Kosten, S. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2011
Freshwater Biology 56 (2011)9. - ISSN 0046-5070 - p. 1761 - 1768.
waterplanten - klimaatverandering - sloten - zoetwaterecologie - nederland - aquatic plants - climatic change - ditches - freshwater ecology - netherlands - north-atlantic oscillation - plankton dynamics - drainage ditches - shallow lakes - eutrophication - temperature - mesocosms - dominance - states - model
1. Experimental studies have indicated in freshwater ecosystems that a shift in dominance from submerged to free-floating macrophytes may occur with climate change because of increased water surface temperatures and eutrophication. Field evidence is, however, rare. 2. Here, we analysed long-term (26 years) dynamics of macrophyte cover in Dutch ditches in relation to Dutch weather variables and the North Atlantic Oscillation (NAO) winter index. The latter appears to be a good proxy for Dutch weather conditions. 3. Cover of both free-floating macrophytes and evergreen overwintering submerged macrophytes was positively related to mild winters (positive NAO winter index). On the other hand, high cover of submerged macrophytes that die back in winter coincided with cold winters (negative NAO winter index). Our results therefore suggest that the effect of weather on macrophyte species depends strongly on their overwintering strategy. 4. The positive relation of free-floating macrophytes with the NAO winter index was significantly stronger in ditches in organic soil than in those in inorganic soil. This may be because of increased nutrient loading associated with increased decomposition of organic matter and increased run-off to these ditches during mild wet winters. 5. Our results suggest that mild winters in a changing climate may cause submerged macrophytes with an evergreen overwintering strategy and free-floating macrophytes to outcompete submerged macrophytes that die back in winter.
Zijn sloten en meren vergelijkbaar?
Zuidam, J.P. van; Zuidam, B. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2009
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)1. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 33.
waterkwaliteit - ecologie - sloten - meren - oppervlaktewater - watersystemen - hydrologie - aquatische ecosystemen - aquatische ecologie - water quality - ecology - ditches - lakes - surface water - water systems - hydrology - aquatic ecosystems - aquatic ecology
De opgedane kennis over het ecologisch functioneren van meren kan relevante aanknopingspunten bieden voor het begrip van het functioneren van sloten. Daarom zijn de twee ecosystemen met elkaar vergeleken. Na een karakterisering van verschillen en parallellen worden belangrijke mechanismen in sloten benoemd en in een schema met terugkoppelingen weergegeven. De vergelijking geeft een beeld van het nut van de kennis over meren voor onderzoek in sloten en hoe de mechanismen die in sloten een rol spelen inzichtelijk gemaakt kunnen worden
Ecological functioning of ditches
Veraart, A.J. ; Zuidam, J.P. van; Klein, J.J.M. de; Peeters, E.T.H.M. ; Scheffer, M. - \ 2008
Stand van zaken : Nutriënten : fotoimpressie
Zuidam, Jeroen van - \ 2008
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.