Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The difference between knowing the path and walking the path : een essay over het terugkerend maakbaarheidsdenken in beleidsonderzoek
  Duineveld, M. ; Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Assche, K.A.M. van; During, R. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851592 - 43
  overheidsbeleid - onderzoek - politiek - toepassingen - beleidsevaluatie - government policy - research - politics - applications - policy evaluation
  In het vervolg van dit essay problematiseren we de relatie tussen analyse en onderzoek en de concrete aanbevelingen die daar voor de praktijk uit worden afgeleid. We beschrijven daarvoor eerst hoe politiek-maatschappelijke (transitie-) processen worden geanalyseerd en welke aanbevelingen daar uit worden afgeleid. Vervolgens beargumenteren we dat deze processen deels onrealistisch worden gerepresenteerd als ogenschijnlijk mechanische, machtsvrije processen. Daarna gaan we in op de vraag in hoeverre realistische aanbevelingen zijn af te leiden uit procesanalyses
  De politieke dimensie van Natura 2000 : hoe wil NL het EU beleid uitvoeren? [forum]
  Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van - \ 2007
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 24 (2007)1. - ISSN 0169-6300 - p. 13 - 20.
  natuurbescherming - overheidsbeleid - besluitvorming - flora - fauna - nature conservation - government policy - decision making - flora - fauna
  In dit artikel wordt de problematiek van de vogel- en habitatrichtlijn nog eens kritisch bekeken
  Beheerplan schept duidelijkheid over natuurdoelen
  Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van - \ 2006
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 24 (2006)7/8. - ISSN 1571-0122 - p. 13 - 15.
  natuurbescherming - bedrijfsvoering - besluitvorming - nature conservation - management - decision making
  De Natuurbeschermingswet schrijft voor dat voor alle Natura 2000 gebieden een beheersplan wordt opgesteld. Bestuurders krijgen alle ruimte om de vorm en de wijze van totstandkoming van het beheersplan zelf te bepalen. Inhoudelijk gelden echter scherpe criteria. Hoofdlijnen uit het rapport van de auteurs
  Beheersplannen voor Natura 2000 gebieden: strategische plannen als referentiekader voor toekomstige besluitvorming
  Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van - \ 2006
  Journaal Flora en Fauna 3 (2006)2. - ISSN 1572-4719 - p. 43 - 49.
  Meervoudig ruimtegebruik: dogma of eye-opener?
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  In: Meervoudig ruimtegebruik, enkelvoudig recht; de spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie / van der Heijden, G.M.A., Slob, A.F.L., Delft : Eburon - ISBN 9789059720497 - p. 11 - 22.
  Spatial Planning, Commitment and Trust. Dealing with interdependency and uncertainty in policy networks
  Ark, R.G.H. van; Edelenbos, J. - \ 2005
  In: The Network Society: A new Context for Planning / Mandelbaum, S., Albrechts, L., London : Routledge - ISBN 9780415701518 - p. 271 - 283.
  De kloof tussen wens en werkelijkheid : hoe realistisch is prestatiesturing in het ruimtelijk beleid?
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 23 (2005)11. - ISSN 1571-0122 - p. 32 - 33.
  regionale planning - besluitvorming - ruimtelijke ordening - contracten - prestatieniveau - regional planning - decision making - physical planning - contracts - performance
  In haar streven naar slagvaardiger, effectiever en efficiënter beleid verwacht de overheid veel van strategieën en instrumenten uit het bedrijfsleven, zoals prestatiesturing en contracten. De sturingsmogelijkheden zijn echter beperkt.
  Planning, contract en commitment : naar een relationeel perspectief op gebiedscontracten in de ruimtelijke planning
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold van der Valk; Adri van den Brink. - Delft : Uitgeverij Eburon - ISBN 9789059720770 - 179
  regionale planning - besluitvorming - ruimtelijke ordening - regionaal beleid - contracten - prestatieniveau - overheidsbeleid - bollenstreek - regional planning - decision making - physical planning - regional policy - contracts - performance - government policy - bollenstreek
  Het gebiedscontract vervult de rol van het bestuurskundige convenant, als een invulling van de relatie tussen overheden en andere partijen. In deze samenwerking kan de overheid veel invloed hebben op de besluitvormingsprocessen. Maar geen van de partijen kan bij voorbaat doelstellingen opleggen aan anderen. In deze studie komen twee praktijkvoorbeelden aan bod: het Pact van Teylingen (Bollenstreek) en het uitvoeringscontract Oostrumse Beek
  Modernistische maakbaarheid of postmodern realisme : prestatiecontracten nieuwe uiting van tekortschietende sturingsopvattingen
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 15 (2005)2. - ISSN 1572-302X - p. 14 - 18.
  regionale planning - besluitvorming - ruimtelijke ordening - contracten - regional planning - decision making - physical planning - contracts
  De overheid is er veel aan gelegen haar beleid effectiever en slagvaardiger te maken. Sinds enige jaren probeert zij dit te bereiken door het instrumentarium op een bedrijfsmatige manier in te richten. In deze bijdrage laat de auteur zijn licht schijnen over de in zijn ogen tekortschietende sturingsopvattingen die daaraan ten grondslag liggen: hoofdlijnen uit zijn proefschrift (Wageningen, 2005) over prestatiecontracten in de ruimtelijke ordening
  Planning, contract and commitment : Towards a relational view on regional contracts in spatial planning
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  De vrolijke planner
  Duineveld, M. ; Ark, R.G.H. van; Assche, K.A.M. van - \ 2005
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 15 (2005)2. - ISSN 1572-302X - p. 35 - 37.
  architectuur - landschapsarchitectuur - ruimtelijke ordening - ethiek - filosofie - hoger onderwijs - architecture - landscape architecture - physical planning - ethics - philosophy - higher education
  Een groep jonge onderzoekers bij ruimtelijke planvorming (Wageningen Universiteit) vertolkte de afgelopen jaren een postmodern gedachtegoed. Met dit essay betogen zij dat er iets moet veranderen. Het artikel wil een aanzet tot kritisch denken zijn, dat vèrder gaat dan de inhoud van verplichte vakken
  Beheersplannen voor Natura-2000 gebieden; advies over rol, inhoud en positionering van het instrument
  Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van - \ 2005
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 3) - ISBN 9789067549646 - 20
  natuurbescherming - planning - besluitvorming - milieubeheer - nature conservation - planning - decision making - environmental management
  Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 moet voor alle aangewezen gebieden, de Natura-2000 gebieden een beheersplan worden opgesteld. Het begrip 'beheersplan' is in deze context nieuw; er is in deze vorm nog geen ervaring opgedaan met dit instrument. Daarom wordt in dit rapport gekeken naar de mogelijke werking hiervan
  Planning, contract and commitment. Towards a relational view on regional contracts in spatial planning
  Ark, R.G.H. van - \ 2005
  In: The dream of a GREATER Europe. Book of abstracts 2005 AESOP congress, Vienna, Austria, 13-17 July 2005. - Vienna (Austria) : Vienna Univ.of Technology/Osterreich. Kunst-und Kulturverlag - ISBN 9783854372783 - p. 307 - 308 (279).
  Obstacles for change in Dutch planning. A planners' paradise lost in modernist thought?
  Duineveld, M. ; Assche, K.A.M. van; Ark, R.G.H. van - \ 2005
  In: The dream of a GREATER Europe. Book of abstracts 2005 AESOP congress, Vienna, Austria, 13-17 July 2005. - Vienna (Austria) : Vienna Univ.of Technology/Osterreich.Kunst-und Kulturverlag - ISBN 9783854372783 - p. 157 - 158.
  (Re)framing regional agreements : changing roles in Dutch planning
  Ark, R.G.H. van; Valk, A.J.J. van der - \ 2004
  In: Metropolitan Planning and Environmental Issues. Abstracts Book, AESOP congress, Grenoble, 1-4 July 2004. - Grenoble : - p. 240 - 240.
  Planning nature conservation in Dutch metropolitan landscapes
  Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Valk, A.J.J. van der; Jaarsma, C.F. - \ 2004
  In: Planning metropolitan landscapes; concepts, demands, approaches / Tress, G., Tress, B., Harms, W.B., Smeets, P.J.A.M., van der Valk, A.J.J., Wageningen : WUR, Alterra (Delta Series 4) - ISBN 9789080763739 - p. 166 - 177.
  natuurbescherming - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - nature conservation - physical planning - urban development
  Spatial Planning and Nature Conservation in the Dutch Deltametropolis
  Ark, R.G.H. van; Beunen, R. ; Valk, A.J.J. van der; Jaarsma, C.F. - \ 2003
  In: Crossing Frontiers. Landscape Ecology Down Under. Building Bridges Between Cultures, Disciplines and Approaches. - - p. 127 - 127.
  Spatial Planning, Commitment and Trust. Dealing with interdependency and uncertainty in policy networks
  Ark, R.G.H. van; Edelenbos, J. - \ 2003
  In: The Network Society: The New Context for Planning. - Leuven : Katholieke Universiteit - p. 43 - 44.
  Agricultural vehicles and sustainable safe road traffic: solving conflicts on arterial highways
  Jaarsma, C.F. ; Botma, H. ; Ark, R.G.H. van; Willems, G.P.A. - \ 2003
  Transport Reviews 23 (2003)4. - ISSN 0144-1647 - p. 471 - 488.
  verkeersveiligheid - transport - trekkers - voertuigen - verkeerspatronen - plattelandswegen - traffic safety - transport - rural roads - tractors - vehicles - traffic patterns
  Addressing the issues of traffic safety in rural areas presents a constant challenge. The mix of light and heavy vehicles and the considerable differences in speed among these traffic participants result in high risks and delays for the faster vehicles. Agricultural vehicles (AVs) in particular have such an impact on traffic, especially when using arterial highways. This paper reviews the problems of safety and delays that AVs cause on arterial highways, and the appropriate mitigation. The concept of 'sustainable safety' in The Netherlands focuses on these problems, because of the proposed construction of parallel roads alongside all arterial highways. However, Dutch accident statistics cannot justify the high costs for the construction of parallel roads alongside 7000 km of arterial highways. Delays experienced by fast traffic are another reason for separating AVs from other road users with parallel roads. Alternative measures alongside the arterial highway, such as passing bays, restricting AVs to travelling at off-peak only and improving the conspicuity of the AVs, may be more cost-effective ways of reducing delays and/or improving traffic safety on arterial highways. Another solution may be to eliminate the need for AVs to use the arterial highway by altering their routes. For this purpose, land reallocation projects (as practised in Holland) can provide a useful tool.
  Passeerplaatsen voor landbouwverkeer: sober, maar Duurzaam Veilig alternatief voor parallelwegen
  Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Botma, H. - \ 2003
  Verkeerskunde 54 (2003)7. - ISSN 0377-8495 - p. 24 - 29.
  trekkers - verkeersveiligheid - verkeerspatronen - platteland - plattelandswegen - wegtransport - rural roads - tractors - traffic safety - traffic patterns - road transport - rural areas
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.