Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landschapsvisie Zuid-Limburg
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Jong, H.C. de; Houwen, J. - \ 2007
  Maastricht/Wageningen : Provincie Limburg/Wageningen Universiteit - ISBN 9789077540022 - 173
  landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - landschap - ontwerp - ruimtelijke analyse - gebiedsgericht beleid - zuid-limburg - landscape architecture - land use planning - landscape - design - spatial analysis - integrated spatial planning policy - zuid-limburg
  De aanwijzing van Zuid-Limburg als nationaal landschap is een erkenning van de grote kwaliteiten van dit gebied. Het Grensmaasgebied, landschapspark De Graven, landschapspark Susteren en Heuvelland vormen samen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Vooruitlopend op deze aanwijzing startte de provincie in 2004 een samenwerkingsproject met Wageningen Universiteit voor het opstellen van deze landschapsvisie
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 37.
  ruimtelijke ordening - landschap - zandgronden - regionale planning - reconstructie - limburg - cultuurlandschap - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In het kader van het Limburgse project "Drie over dertig" is aan Wageningen Universiteit gevraagd een ruimtelijk ontwerp te maken voor de zandgebieden van Midden Limburg. In een tweedelig artikel wordt hiervan verslag gedaan. In dit eerste deel komen opgave en opzet aan bod, naast de uitgangspunten van het concept
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030 (2)
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)2. - ISSN 1572-302X - p. 42 - 44.
  ruimtelijke ordening - regionale planning - landschap - zandgronden - reconstructie - cultuurlandschap - limburg - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In dit tweede deel wordt de achtergrond van het concept verder toegelicht. Met een uitwerking van dit concept
  Motorways and Landscape Patterns; new concepts explored
  Vrijlandt, P. ; Kruit, J. - \ 2001
  In: Conference Papers, ECLAS September 2001 : ECLAS, Velp, 2001 - p. 35 - 62.
  wegen - infrastructuur - landschap - landvormen - landschapsbouw - patronen - landschapsarchitectuur - roads - infrastructure - landscape - landforms - landscaping - patterns - landscape architecture
  Enkele recente ontwikkelingen in planning en ontwerp van stedelijk en landelijk gebied
  Toorn, M.W.M. van den; Vrijlandt, P. - \ 1999
  In: Planologische Diskussiebijdragen - p. 95 - 100.
  De Ruimte van Nederland, corridors en netwerken?
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1999
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 55 (1999)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 48 - 52.
  landgebruiksplanning - grondbeleid - overheidsbeleid - milieu - infrastructuur - wegen - wegtransport - recreatiegebieden - stedelijke planning - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - permanente wegen - districten - land use planning - land policy - government policy - environment - infrastructure - roads - road transport - amenity and recreation areas - urban planning - rural planning - rural development - permanent roads - districts
  Een korte inhoud van de Startnota ruimtelijke ordening in Europees perspectief en de positie van het landelijk gebied
  The future of the historical military flood defensive system.
  Bolhuis, P. van; Vrijlandt, P. - \ 1996
  Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87 (1996). - ISSN 0040-747X - p. 371 - 377.
  landbouwgrond - landschap - nederland - verdedigingswerken - agricultural land - landscape - netherlands - defensive works
  Gestaltete Landschaft - Beispiele aus Holland.
  Bolhuis, P. van; Vrijlandt, P. - \ 1995
  In: Jahrbuch Ökologie / Simonis, U.E., - p. 128 - 135.
  A strategy for ecological and urban development.
  Vrijlandt, P. ; Kerkstra, K. - \ 1994
  In: Landscape planning and ecological networks, 6F / Cook, E.A., van Lier, H.N., Amsterdam : Elsevier Sci. Publ - p. 71 - 88.
  Advies herinrichting landschappentuin Hoge Veluwe.
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1994
  Wageningen : Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, LU - 11 p.
  Voorbeeldplan NADORST; natuurontwikkeling en drinkwaterproductie via oeverinfiltratie in het Regge-stelsel.
  Buuren, M. van; Stalpers, L.J. ; Bolhuis, P. van; Vrijlandt, P. ; Wassink, W.Th. - \ 1993
  Wageningen : LU - 107
  drainage - grondwaterwinning - grondwaterstand - horizontale bronnen - infiltratie - herstel - rivieren - wateropname (mens en dier) - stroomgebieden - nederland - natuurtechniek - natuur - overijssel - waterwinning - drainage - groundwater extraction - groundwater level - horizontal wells - infiltration - rehabilitation - rivers - water intake - watersheds - netherlands - ecological engineering - nature - overijssel - water catchment
  Voorbeeldplan NADORST; natuurontwikkeling en drinkwaterproductie via oeverinfiltratie in het Regge-stelsel.
  Buuren, M. van; Stalpers, L.J. ; Bolhuis, P. van; Vrijlandt, P. ; Jansen, A. ; Wassink, W.Th. - \ 1993
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 10 (1993)4. - ISSN 0169-6300 - p. 61 - 61.
  De cascobenadering in het zandgebied.
  Vrijlandt, P. - \ 1992
  In: Rapport 230 DLO/Staringcentrum - p. 25 - 34.
  Naschrift op ingezonden reactie van H.J. Staats.
  Buuren, M. van; Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1991
  Landinrichting 3 (1991)5. - ISSN 0922-6419 - p. 38 - 38.
  De visie landschap; een nieuw perspectief.
  Jurgens, C.R. ; Vrijlandt, P. - \ 1991
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 2 (1991). - ISSN 0169-6300 - p. 129 - 134.
  Kleinschalig verweven of casco? Het landschap van de zandgebieden nader beschouwd.
  Buuren, M. van; Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1991
  Landinrichting 1 (1991). - ISSN 0922-6419 - p. 1 - 18.
  plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landbouwgrond - landschap - zandgronden - nederland - rural planning - rural development - land use - management - agricultural land - landscape - sandy soils - netherlands
  Landscape planning for industrial agricultural: a proposed framework for rural areas.
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1990
  Landscape and Urban Planning 18 (1990). - ISSN 0169-2046 - p. 275 - 287.
  Cascolandschap; nieuwe perspectieven voor landschapsontwikkeling.
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1989
  Maaiveld 4 (1989)2. - ISSN 0928-656X - p. 2 - 10.
  Het landschap van de zandgebieden; Probleemverkenning en oplossingsrichting.
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. - \ 1988
  Utrecht : Directie Bos- en Landschapsbouw - 98
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - landbouwgrond - landschap - bosbouw - windsingels - landschapsbouw - nederland - gelderland - physical planning - land use - land consolidation - agricultural land - landscape - forestry - shelterbelts - landscaping - netherlands - gelderland
  In deze studie wordt de problematiek van de zandgebieden nader verkend, waarvoor 3 ruilverkavelingsgebieden in Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant betreffende landschapsontwikkeling zijn geanalyseerd (en evaluatie landschapsplan). Voorts is nagegaan wat de effectiviteit was van gemaakte landschapsplannen en is een meer algemene verkenning gedaan naar de problematiek van de landbouw, het waterbeheer en de recreatie in de zandgebieden
  Infrastructuur en landschap: een teken van leven
  Vrijlandt, P. ; Kerkstra, K. - \ 1984
  Plan 10 (1984). - ISSN 0006-8357 - p. 6 - 19.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.