Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Does improved water quality increase the value of houses? An Internet Discrete Choice Experiment
  Linderhof, V.G.M. ; Brouwer, R. ; Hess, S. - \ 2009
  De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment
  Brouwer, R. ; Hess, S. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2007
  Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (Rapport / Vrije Universiteit, IVM nr. E07-15) - 51
  waterkwaliteit - woningen - consumentengedrag - prijzen - water - eu regelingen - richtlijnen (directives) - kosten-batenanalyse - kaderrichtlijn water - water quality - dwellings - consumer behaviour - prices - water - eu regulations - directives - cost benefit analysis - water framework directive
  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden een aantal keren worden gevraagd te kiezen tussen een tweetal identieke huizen, die alleen van elkaar verschillen wat betreft de aanwezigheid en kwaliteit van water in de buurt. Achtergrondrapport voor de ex ante evaluatie kaderrichtlijn water (KRW)
  Economische consequenties invoering CTT-norm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens: evaluatie CTT norm 2004-2005
  Linderhof, V.G.M. ; Hess, S. ; Kruseman, G. ; Hattum, B. van; Bruinsma, F. ; Jonkeren, O. ; Ubbels, E. - \ 2006
  Amsterdam : Vrije Universiteit (Rapport / Instituut voor Milieuvraagstukken nr. R-06/09)
  bagger - toxiciteit - waterverontreiniging - economische impact - evaluatie - havens - tests - normen - waterbodems - ecotoxicologie - dredgings - toxicity - water pollution - economic impact - evaluation - harbours - tests - standards - water bottoms - ecotoxicology
  In juni 2004 werd een nieuw toetsingskader, de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), voor zoute baggerspecie geïntroduceerd. De CTT vervangt de Uniforme Gehalte Toets (UGT). De belangrijkste wijzigingen zijn de expliciete norm voor Tributyltin (TBT) en signaleringswaarden voor een drietal bio-assays. Op het moment van de CTT invoering bestond er geen eenduidig beeld van de economische consequenties van dit nieuwe toetsingskader. Inmiddels is er een evaluatie van de economische consequenties voor de periode 2004-2005 uitgevoerd. In navolging van deze evaluatie presenteert deze studie een retrospectieve analyse van de invoering van de CTT voor de periode 1999-2003. 2003. Hiermee zijn de resultaten van de evaluatie in een breder perspectief te plaatsen. Belangrijke vragen hierbij zijn of voor de periode 1999-2003 dezelfde trends zijn gevonden in afgekeurde havenvakken en hoeveelheden baggerspecie. Bovendien is een inschatting gegeven wat de economische gevolgen in termen van hoeveelheden afgekeurde baggerspecie zijn voor de havenbedrijven met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Groningen Seaports als voorbeeld
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.