Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The contribution of sustainable trade to the conservation of natural capital
  Oorschot, M. van; Wentink, Carsten ; Kok, Marcel ; Beukering, P. ; Kuik, O. ; Drunen, M. van; Berg, J. van den; Ingram, V.J. ; Judge, L.O. ; Arets, E.J.M.M. ; Veneklaas, E.J. - \ 2016
  The Hague : PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL publication 1700) - 96
  certification - sustainability - cost benefit analysis - resource conservation - natural resources - tropics - ecosystem services - biobased economy - certificering - duurzaamheid (sustainability) - kosten-batenanalyse - hulpbronnenbehoud - natuurlijke hulpbronnen - tropen - ecosysteemdiensten - biobased economy
  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has conducted a study into the potential impact of certified sustainable production on natural capital and the related ecosystem goods and services. Forests are a well-known example of natural capital; they are valuable to society, among other things because they store large amounts of carbon. The performed cost-benefit analyses show that certified resource production has several societal benefits, such as reductions in environmental pollution, soil erosion and health damage. However, for resource producers, the financial returns of more sustainable production methods are often limited. The uneven distribution of costs and benefits over public and private actors forms a barrier to any further scale up of sustainable production. Thus, there is a need for additional solutions, besides certifying trade to help conserve ecosystems elsewhere in the world.
  Achtergrondrapport bij beleidsstudie natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief
  Dirkx, G.H.P. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vos, B.I. de - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 23) - 84
  bosbeheer - visbestand - actieve recreatie - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - inventarisaties - haalbaarheidsstudies - forest administration - fishery resources - active recreation - ecosystem services - natural areas - inventories - feasibility studies
  In de PBL-Beleidsstudie Natuurlijk Kapitaal, toestand, trends en perspectief, schetsen we in zes cases hoe economische sectoren omgaan met het zogeheten natuurlijk kapitaal. Voor deze cases kozen we de economische sectoren waarop het beleid zich specifiek richt: de internationale houtketen, de landbouw en de visserij. Daarnaast voerden we casestudies uit naar sectoren die in beleidsnota’s genoemd worden in relatie tot het streven synergie te realiseren tussen natuurbehoud en economie: het waterbeheer en de recreatiesector. In de PBL-beleidsstudie rapporteren we de belangrijkste conclusies van deze casestudies. De achtergronden van de analyses bundelen we in dit WOt-technical report. Trefwoorden: natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten
  Duurzaamheid van de houtketen
  Oorschot, M. van; Hendriks, K. ; Kamphorst, Dana ; Schrijver, R.A.M. ; Arets, E.J.M.M. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Schelhaas, M.J. - \ 2014
  In: Natuurlijk kapitaal, Toestand, trends en perspectief / Dirkx, G.H.P., Langeweg, S., Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 1480) - ISBN 9789491506864 - p. 32 - 43.
  How sectors can contribute to sustainable use and conservation of biodiversity
  Kok, M. ; Alkemade, R. ; Bakkenes, M. ; Boelee, E. ; Christensen, V. ; Eerdt, M. van; Esch, S. van der; Janse, J. ; Karlsson-Vinkhuyzen, S.I.S.E. ; Kram, T. ; Lazarova, T. ; Linderhof, V.G.M. ; Lucas, P. ; Mandryk, M. ; Meijer, J. ; Oorschot, M. van; Teh, L. ; Hoof, L.J.W. van; Westhoek, H. ; Zagt, R. - \ 2014
  The Hague : PBL (CBD technical series no. 79) - ISBN 9789292255534 - 230
  Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept
  Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de; Bodegraven, J. van; Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vixseboxse, E. ; Wiertz, J. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Sanders, M.E. ; Vos, B.I. de - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - recreatie - natuurbeheer - erosiebestrijding - bodemvruchtbaarheid - inventarisaties - beleidsevaluatie - ecosystem services - natural resources - land use - recreation - nature management - erosion control - soil fertility - inventories - policy evaluation
  Keuzes nodig bij invulling nieuw beleidsconcept natuurlijk kapitaal Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het hierin wil maken. Omvang van een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten gedaald Het aanbod van enkele diensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL in deze balans presenteert. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. Nederlandse economie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal in buitenland De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen buiten Nederland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over deze afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid, maar vraagt de overheid aan te geven waar het met verduurzaming heen wil en een gelijk speelveld te creëren. Natuurbeleid werpt vruchten af, maar er is nog veel te doen Het tot nu toe uitgevoerde natuurbeleid begint vruchten af te werpen. Planten en dieren profiteren van het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur. Het aantal planten en dieren op de Rode Lijsten van bedreigde soorten neemt af, evenals de mate waarin zij worden bedreigd. De staat van instandhouding van veel soorten en habitats is echter nog onvoldoende om de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen realiseren. Ook als de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 zijn gerealiseerd, zal het niet lukken deze doelstellingen volledig te halen. Ambitie voor verduurzaming landbouw ruimtelijk specificeren De generieke ambitie tot verduurzaming van de landbouw zou ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. De intensiteit waarmee de landbouw natuurlijk kapitaal in Nederland gebruikt, beperkt immers de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. Innovatiebeleid inzetten om ambities natuurlijk kapitaal te verwezenlijken Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het innovatiebeleid is nog maar beperkt toegespitst op een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Het zou bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers op dit gebied, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Particuliere financiering van natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf tot stand Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de ‘gratis’ beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het niet mogelijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.
  Balans van de leefomgeving 2014 deel 4 : landbouw en voedsel
  Grinsven, H. van; Eerdt, M. van; Westhoek, H. ; Hooijboer, A. ; Buis, E. ; Pul, A. van; Hilderink, H. ; Schroder, J.J. ; Verdoes, N. ; Voswinkel, T. ; Nijdam, D. ; Oorschot, M. van; Tiktak, A. ; Schijndel, M. ; Sluis, S. van der; Reudink, M. ; Rood, T. - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 33
  milieueffect - landbouw - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - veehouderij - landbouwproductie - environmental impact - agriculture - food production - sustainability - nutrition and health - food consumption - livestock farming - agricultural production
  In dit rapport analyseert het PBL de effecten van de landbouw op de leefomgeving, evenals, in bredere zin, de voortgang van de verduurzaming van het voedselsysteem. We evalueren bovendien de effectiviteit van het Nederlandse overheidsbeleid als het erom gaat die effecten te verminderen. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in de afgelopen twee jaar, en bouwen daarbij voort op de analyse van de verduurzaming van het voedselsysteem in de vorige Balans van de Leefomgeving en het rapport De macht van het menu (PBL 2013a) maar leggen meer nadruk op de effecten voor de fysieke leefomgeving binnen Nederland.
  Global wood production : assessment of industrial round wood supply from forest management systems in different global regions
  Arets, E.J.M.M. ; Meer, P.J. van der; Verwer, C.C. ; Hengeveld, G.M. ; Tolkamp, G.W. ; Nabuurs, G.J. ; Oorschot, M. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 1808)
  bosbouw - houtkap - velling - kaalslag - modellen - forestry - logging - felling - clear felling - models
  To meet the global demand for wood the old forest management module of the IMAGE integrated assessment model (Bouwman et al. 2006) only applied clear felling. As a consequence in whole gird cells the forest was completely harvested. In reality, however, there many different ways to produce wood, ranging from selective logging to clear felling and forestry plantations. Each of these logging systems will have different effects on the area needed for wood production and impact on remaining forest and diversity patterns. The global biodiversity model GLOBIO (Alkemade et al. 2009), which is coupled to the IMAGE model, however, needs more precise information on area needed and differentiates in impact of different forest management types. In this report an overview is given of different forest management types (clear felling, selective felling, reduced impact logging and forest plantations) and the associated wood production and harvest losses on an area base in different climate zones (boreal, temperate and tropical). The data were collected form scientific and grey literature for a sample of 20 important wood producing countries across most world regions that are distinguished within the IMAGE model. Together these example countries covered 81.5% of the global industrial round wood production in 2005.
  Rethinking Global Biodiversity Strategies: Exploring structural changes in production and consumption to reduce biodiversity loss
  Brink, B. ten; Esch, S. van der; Kram, T. ; Oorschot, M. van; Meijl, J.C.M. van; Tabeau, A.A. ; Arets, E.J.M.M. - \ 2010
  Bilthoven, The Netherlands : Netherlands Environmental Assessment Agency - ISBN 9789078645504 - 172
  biodiversiteit - landbouwproductie - duurzaamheid (sustainability) - ecosystemen - natuurbescherming - natuurbeleid - biodiversity - agricultural production - sustainability - ecosystems - nature conservation - nature conservation policy
  Mondiale ecosystemen staan zwaar onder druk. Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Er valt veel winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie. Daarnaast zijn vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening veranderingen nodig. Het Planbureau identificeert nieuwe strategieën voor VN-top in Nagoya
  Bioenergy revisited: Key factors in global potentials of bioenergy
  Dornburg, V. ; Vuuren, D. ; Ven, G.W.J. van de; Langeveld, C.A. ; Meeusen, M. ; Banse, M.A.H. ; Oorschot, M. van; Ros, J. ; Born, G.J. van den; Aiking, H. ; Londo, M. ; Mozaffarian, H. ; Verweij, P. ; Lysen, E. ; Faaij, A. - \ 2010
  Energy & Environmental Science 3 (2010)3. - ISSN 1754-5692 - p. 258 - 267.
  land-use scenarios - biomass energy - environmental-impact - water-use - palm oil - exploration - biofuels - habitat - willow - diet
  he growing use of bioenergy goes hand in hand with a heated public debate, in which conflicting claims are made regarding the amount of biomass that can be sustainably used for this purpose. This article assesses the current knowledge on biomass resource potentials and interrelated factors such as water availability, biodiversity, food demand, energy demand and agricultural commodity markets. A sensitivity analysis of the available information narrows the range of biomass potentials from 0–1500 EJ/yr to approximately 200–500 EJ/yr in 2050. In determining the latter range, water limitations, biodiversity protection and food demand are taken into consideration. Key factors are agricultural efficiency and crop choice. In principle, global biomass potentials could meet up to one third of the projected global energy demand in 2050.
  Long-distance dispersal: the key to plant invasiveness under climate change?
  Meyer, K. ; Oorschot, M. van; Putten, W.H. van der - \ 2009
  In: From global change to molecular ecology, 39th Annual Conference GFOE (GfÖ) 2009 Dimensions of ecology, Bayreuth, Germany, September 14-18, 2009. - Bayreuth : University of Bayreuth - p. 154 - 154.
  Current climate warming contributes to massive range shifts of plants and animals from lower to higher latitude. If plants shift their range faster than their enemies, the plants may eventually escape and become invasive in the new range (enemy release hypothesis). Invasion success can, therefore, depend on the dispersal capacity of the plant and its enemies. Taking a simulation modeling approach, we investigated the effect of the relative dispersal capacity of a plant and its belowground pathogen on the degree of range expansion and enemy release. We contrasted scenarios with and without climate change and included long-distance dispersal of plant and pathogen. In our scale-explicit model, population dynamics emerged from individual interactions in a field-scale grid of a few hectares and was extrapolated to a regional-scale grid covering a transeuropean temperature gradient. Plant range expansion increased with the dispersal capacity of the plant, but was independent of pathogen dispersal capacity. Climate change did not markedly affect range expansion, but had a positive effect on enemy release and the number of successful long-distance dispersal events. Interestingly, this ‘guerilla pattern’ vanished when plant dispersal capacity was lower than pathogen dispersal capacity. We conclude that long-distance dispersal can be the key to the invasive success of range expanding plants under climate change, but fast enemies can impede guerilla plants
  Vleesconsumptie en klimaatbeleid
  Stehfest, E. ; Bouwman, A.F. ; Vuuren, D.P. van; Elzen, M.G.J. den; Eickhout, B. ; Jeuken, M. ; Oorschot, M. van; Kabat, P. - \ 2008
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL rapport 50011004/2008) - 32
  vleeswaren - voedselconsumptie - klimaatverandering - biodiversiteit - broeikasgassen - landgebruik - dieet - milieueffect - vleesvervangers - meat products - food consumption - climatic change - biodiversity - greenhouse gases - land use - diet - environmental impact - meat alternates
  In deze studie wordt de mogelijke invloed van dieetveranderingen op de kosten van ambitieuze klimaatdoelstellingen verkend. Doel van de studie is uitsluitend om in te schatten wat de wereldwijde bijdrage van dieetverandering kan zijn. De vleesconsumptie wordt aangepast in vier varianten van dieetverandering: GeenHerkauwers (geen vlees van herkauwers), GeenVlees (geheel geen vlees), GeenDierproducten (geen enkel dierlijk product) en WilettDieet (een 'gezond' dieet). Hiervoor wordt het geïntegreerde model IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) gebruikt. Ook worden resultaten voor landgebruik en biodiversiteit gegeven
  Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy demand and economy: Inventory and analysis of existing studies. Supporting document
  Dornburg, V. ; Faaij, A. ; Verweij, P. ; Langeveld, H. ; Ven, G.W.J. van de; Wester, P. ; Keulen, H. van; Diepen, K. van; Meeusen, M.J.G. ; Banse, M.A.H. ; Ros, J. ; Vuuren, D. van; Born, G.J. van den; Oorschot, M. van; Smout, F. ; Vliet, J.M. van; Aiking, H. ; Londo, M. ; Mozaffarian, H. ; Smekens, H. - \ 2008
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (WAB report 500102014) - 202 p.
  This Supporting Document contains the result of the inventory phase of the study: ¿Biomass Assessment: Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy demand and materials¿. The study was commissioned and supported by the Netherlands Research Program on Climate Change (NRP-CC), subprogram Scientific Assessment and Policy Analysis (WAB).
  Biomas Assessment : Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy demand and economy. Main report
  Dornburg, V. ; Faaij, A. ; Verweij, P. ; Langeveld, H. ; Ven, G.W.J. van de; Wester, P. ; Keulen, H. van; Diepen, K. van; Meeusen, M.J.G. ; Banse, M.A.H. ; Ros, J. ; Vuuren, D. van; Born, G.J. van den; Oorschot, M. van; Smout, F. ; Vliet, J.M. van; Aiking, H. ; Londo, M. ; Mozaffarian, H. ; Smekens, H. - \ 2008
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (WAB report 500102012) - 108 p.
  This study provides a comprehensive assessment of global biomass potential estimates, focusing on the various factors affecting these potentials, such as food supplies, water use, biodiversity, energy demands and agro-economics. In addition, a number of studies analysing GHG balances of bioenergy are discussed. After an extensive inventory of recent studies in the different areas (food, water, biodiversity, agro-economics and energy demand); this study integrates the complicated linkages between the various factors, quantifying the consequences of the linkages and knowledge found in the inventory within the limits of the presently available models. The results are translated into an overview of the uncertainties in biomass resource potential estimates and summarises the available knowledge and knowledge gaps. This analysis leads to policy relevant recommendations for sustainable biomass use in the future including R&D needs. Social, legal and institutional aspects of biomass production and use ¿ although of large political relevance ¿ have not been part of this study. Including these aspects might reduce the available biomass potentials compared to technical estimates discussed in this study
  Cross-roads of planet earth's life : exploring means to meet the 2010 biodiversity target : solution-oriented scenarios for Global Biodiversity Outlook 2
  Brink, B.J.E. ten; Alkemade, R. ; Bakkenes, M. ; Clement, J. ; Eickhout, B. ; Fish, L. ; Heer, H. de; Kram, T. ; Manders, T. ; Meijl, H. van; Miles, L. ; Nellemann, C. ; Lysenko, I. ; Oorschot, M. van; Smout, F. ; Tabeau, A.A. ; Vuuren, D. van; Westhoek, H. - \ 2007
  Bilthoven [etc.] : Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) [etc.] (CBD technical series no. 31) - ISBN 9789292250713 - 90
  biodiversiteit - milieutoets - milieuwetgeving - milieubescherming - hulpbronnenbehoud - overheidsbeleid - modellen - wereld - biodiversiteitsbepaling - aarde - Nederland - biodiversity - environmental assessment - environmental legislation - environmental protection - resource conservation - government policy - models - world - biodiversity assessment - earth - Netherlands
  A scenario study from 2000 to 2050 has been performed (by Natuur en Milieuplanbureau, UNEP and WCMC) to explore the effects of future economic, demographic and technical developments on environmental pressures and global biodiversity. Policy options that affect global biodiversity were analysed on their contribution to the 2010 biodiversity targets agreed upon under the Convention on Biological Diversity (CBD). The mean species abundance of natural occurring species was used as indicator for biodiversity. To analyse the economic and environmental consequences of changes in global drivers and policies, we developed a global economic-biophysical framework by combining the extended GTAP model (Van Meijl et al., 2005) with the IMAGE model (Alcamo et al., 1998; IMAGE Team, 2001).
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.