Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 301

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1015769
Check title to add to marked list
Waarden op het multifunctionele agrarische bedrijf
Smit, A.B. ; Alebeek, F.A.N. van; Jong, D. de - \ 2016
PPO AGV - 14 p.
multifunctionele landbouw - klantrelaties - sociale waarden - multifunctional agriculture - customer relations - social values
Ondernemers in de multifunctionele landbouw zoeken met hun bedrijf en activiteiten verbinding met burgers, vanuit de overtuiging dat zij de samenleving iets waarde-vols te bieden hebben. Ondernemers én burgers leven en werken vanuit verschillende waarden en overtuigingen, vanuit hun opvoeding, geloofsovertuiging of politieke voorkeur. Hoe kun je als ondernemer waarden bewuster uitdragen en inzetten en hoe pas je die toe op de verwachtingen van klanten?
Een verkenning van mogelijkheden voor een consumenten/cliënten-platform in de Multifunctionele Landbouw
Alebeek, F.A.N. van; Overbeek, M.M.M. ; Visser, A.J. - \ 2016
Lelystad : PPO AGV (PPO-rapport 692) - 37 p.
multifunctionele landbouw - consumentenorganisaties - consumenten - consumenteninformatie - verbruikscoöperaties - multifunctional agriculture - consumer organizations - consumers - consumer information - consumer cooperatives
In Nederland ontbreekt een vorm van consumentenparticipatie (inclusief cliënten, consumenten en burgers) op overkoepelend niveau in de multifunctionele landbouw (MFL). Deze verkenning onderzoekt of hier behoefte aan is en welke organisatievormen daarvoor mogelijk zijn. Er wordt een beknopt beeld geschetst van vormen van consumentenparticipatie in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. Ook wordt kort stil gestaan bij hoe grote maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven consumentenparticipatie vorm geven. Op basis van de verkenning zijn vier opties met verschillende niveaus van betrokkenheid van participatie als mogelijkheid verkend. De keuze van een optie hangt mede samen op welk niveau (bedrijf, deelsector of gehele sector) deze functioneert: 1. Coproduceren, meebeslissen op het niveau van individuele bedrijven/coöperaties in de MFL. 2. Informeren van cliënten/consumenten (klantenservice, marketing) vanuit individuele bedrijven in de MFL. 3. Consulteren op het niveau van de deelsectoren in de MFL (kinderopvang, educatie, natuurbeheer, toerisme, verkoop, zorg) en consumentenonderzoek ten behoeve van de gehele sector of voor deelsectoren. 4. Adviseren over visie en beleid op overkoepelend niveau voor de gehele MFL sector óf voor specifieke aspecten van deelsectoren in de MFL. De vier opties zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van de verschillende MFL deelsectoren voor commentaar en advies. Daaruit blijkt dat de vertegenwoordigers nog te weinig toegevoegde waarde zien in een consumentenplatform. Zij denken dat de MFL te breed, te divers en te klein is om een platform van consumenten te realiseren. Om deze bezwaren te onderzoeken, zijn de ervaringen met dergelijk platforms gevraagd aan twee grote consumentenorganisaties, nl. de ANWB en Consumentenbond. De breedheid en diversiteit van onderwerpen vormen voor beide organisaties geen knelpunt. Wel vraagt de organisatie van een dergelijke participatie om personele inzet, afhankelijk van de gekozen vorm en omvang.
Juiste inrichting = hogere winkelomzet
Alebeek, Frans van; Vijn, Marcel ; Haaster-de Winter, Mariet van; Schoutsen, Maureen - \ 2016
De ideale boerderijwinkel : De klant, het concept, het assortiment en de inrichting
Heinen, Olaf ; Alebeek, F.A.N. van; Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
Wageningen : DLO-PPO - 11
boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - sortimenten - begrippen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - assortments - concepts
In deze brochure staat de gehele boerderijwinkelervaring van de consument centraal. Wat verwacht de consument van de boerderijwinkel? We helpen je bij het formuleren van jouw eigen verhaal voor jouw bedrijf en je producten. Hoe richt je je op de juiste doelgroep en hoe maak je je inrichting en assortiment passend bij die doelgroep? Met een slimme marketing kun je het rendement van de boerderijwinkel aanzienlijk verbeteren.
Boerenbont en groene thee - Hoe ontvang ik (meer) buitenlandse gasten op mijn bedrijf?
Alebeek, F.A.N. van; Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Wageningen : DLO-PPO - 20
toerisme - internationaal toerisme - plattelandstoerisme - accommodatie - pension - hotels - neveninkomsten - boerderijtoerisme - tourism - international tourism - rural tourism - accommodation - bed and breakfast accommodation - supplementary income - farm tourism
Bedrijven met plattelandstoerisme hebben een uitdaging. De concurrentie is groot. Voor plattelandsondernemers liggen er kansen bij het aantrekken van (meer) buitenlandse gasten. In deze brochure treft u tips over hoe u die kansen kunt benutten. Ook wordt de stand van zaken van het Nederlands inkomend toerisme belicht, evenals de verwachtingen voor de komende jaren. Daarnaast komen enkele inspirerende ondernemers aan het woord over hoe zij de promotie - gericht op het aantrekken van meer buitenlandse gasten - hebben aangepakt. Met de checklist en invuloefening op de laatste pagina's kunt u als ondernemer direct aan de slag om te zorgen voor (meer) buitenlandse bezoekers op uw bedrijf.
Resultaten bijenonderzoek Lelystad 2014
Alebeek, Frans van - \ 2015
Kernwaarden: leidraad en inspiratie
Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 11 (2015)46. - ISSN 1871-0875 - p. 13 - 13.
Kleine beestjes in en rond huis
Alebeek, Frans van - \ 2015
Wilde bijen
Alebeek, Frans van - \ 2015
De biodiversiteit van het Zuigerplasbos
Alebeek, F.A.N. van; Heemskerk, R. - \ 2015
Lelystad : KNNV afdeling Lelystad. IVN afdeling Lelystad, Landschapsbeheer Flevoland & Staatsbosbeheer District Flevoland. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (Applied Plant Research) - 74
soorten - soortendiversiteit - soortenrijkdom - biodiversiteit - inventarisaties - flevoland - excursies - species - species diversity - species richness - biodiversity - inventories - field trips
De derde Flevolandse Soorten-zoekdag vond plaats in het Zuigerplasbos in Lelystad. Evenals in het voorgaande jaar werd gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden, een tijd van het jaar waarin de kans op veel waarnemingen groot is. Er werd voor gekozen om de Soorten-zoekdag te combineren met de “slootjes-dag” van het IVN. Op 21 en 22 juni werd een aantal publieksexcursies georganiseerd voor verschillende soortgroepen om zoveel mogelijk soorten te inventariseren in het Zuigerplasbos. De belangstelling van het “gewone publiek” was dit jaar aan de zuinige kant. Bij elkaar namen tussen de 50 en 75 mensen deel aan deze activiteiten. In de periode voorafgaand aan de soorten-zoekdag had een aantal vrijwilligers al onderzoek gedaan aan verschillende soortgroepen. Waarnemingen van heel 2014 zijn meegenomen in dit verslag. Door deze inventarisaties en de Soorten-zoekdag zelf, is veel meer bekend geworden over het voorkomen van diverse soorten in het Zuigerplasbos. Bij elkaar staat de teller nu op 1476. Bij dat getal moet bedacht worden, dat het werkelijke aantal veel hoger zal liggen, omdat een aantal soort(groep)en niet of slechts ten dele zijn onderzocht. Dit verslag geeft in korte hoofdstukken een beschrijving van de Soorten-zoekdag, van het Zuigerplasbos en overzichten van de verschillende soortgroepen die zijn aangetroffen in het park.
Duurzaamheidseffecten van akkerranden
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
Bodemdiertjes
Alebeek, Frans van - \ 2015
Bodemleven
Alebeek, Frans van - \ 2015
Engerling: schone graver in de modder
Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
Centre for Soil Ecology
Bodembiodiversiteit is hot. Dat enorme web van organismen is van levensbelang voor een gezonde bodem en duurzame voedselproductie. ‘Voedt het bodemleven’ klinkt het! Dat is allemaal mooi en aardig, zolang je aan de ‘goede’ kant staat. Want die lofzang op de bodembiodiversiteit geldt duidelijk niet, als je per ongeluk Verticillium, Pratylenchus of Melolontha heet. Dan hoor je er opeens niet meer bij. Neem mij nou, de engerling. Mijn naam alleen al zet mij in het verdomhoekje. Terwijl die naam alleen maar ‘kleine worm’ of ‘made’ betekent. Eenmaal volwassen zal ik als meikever veel positiever bekend staan. Zo’n 50 generaties (zeg een mensenleven) geleden zoemden mijn voorouders met miljoenen rond eiken en beukenhagen. Zij waren populair bij de jeugd, als ‘mulders’, vliegend aan een touwtje of brommend in een luciferdoosje. Maar lompe middelen als Lindaan en Parathion hebben mijn familie bijna weggevaagd. Tegenwoordig zijn we in grote delen van Nederland zeldzaam. Natuurlijk, sommige familieleden maken greenkeepers van golfbanen wel eens wanhopig, of betekenen een strop voor boomkwekers met plantgoed op een verkeerde plaats of tijd. Maar zou u mijn gesnor op warme mei-avonden willen missen? En hoe denkt u dat vleermuizen, egels en steenuiltjes hun jongen grootbrengen als mijn familie is uitgeroeid? Heeft u wel eens goed naar mij gekeken en u bijvoorbeeld afgevraagd hoe ik, de hele dag gravend in de modder, steeds zo glanzend schoon tevoorschijn kom? Of hoe ik van donkere wortels en rottende planten kan opgroeien tot een prachtige, witte larve en nog mooiere kever? Doe dat maar eens na! Heeft u mijn neven en nichten al eens goed bekeken? Het rozenkevertje, de Salland- en junikever, de prachtige julikever of mijn imposante oom de neushoornkever? Hoe zou de wereld er zonder ons uitzien? Denk daar nog eens over na, voordat u naar (mijn nachtmerrie:) de Heterorhabditis grijpt.
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw
Sanders, M.E. ; Westerink, J. ; Migchels, G. ; Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Bloem, J. ; Alebeek, F.A.N. van; Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. ; Plomp, M. ; Muskens, G.J.D.M. ; Och, R.A.F. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 63
duurzame landbouw - natuurbeheer - natuurbescherming - biodiversiteit - overheidsbeleid - nederland - sustainable agriculture - nature management - nature conservation - biodiversity - government policy - netherlands
De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal is ‘duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit’ een thema waar het kabinet op inzet. Een samenhangende beleidslijn waarin wordt aangegeven hoe een duurzaam landbouwkundig beheer voor biodiversiteitbehoud in 2020 kan worden bereikt, is er echter nog niet. Ook de sector zelf werkt al jaren aan verduurzaming van de landbouw. Er zijn allerlei initiatieven, convenanten en projecten, voornamelijk binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij), hoewel behoud van biodiversiteit daar (nog) niet altijd onderdeel van uitmaakt. Vanuit al die verschillende invalshoeken, beleidsvelden en sectoren komt momenteel geen samenhangend beeld naar voren van wat nu die biodiversiteit is die men wil behouden door duurzame landbouw en wat er moet gebeuren om de gewenste biodiversiteit te bereiken. Deze brochure is geschreven voor de rijksoverheid, maar ook voor belanghebbenden uit de sector die graag een overzicht hebben van maatregelen en de bijdragen van eenieder, met als doel het bereiken van een duurzame landbouw waar natuur en biodiversiteit integraal deel van uitmaken.
Dossier Functionele Agrobiodiversiteit
Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
Groen Kennisnet
agrobiodiversiteit - agrarische productiesystemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - agrarisch natuurbeheer - gewasbescherming - bodemvruchtbaarheid - agro-biodiversity - agricultural production systems - pest control - biological control - agri-environment schemes - plant protection - soil fertility
De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.
Lessen rond Agrobiodiversiteit
Alebeek, Frans van - \ 2015
Onderzoek Bijen & Bloemen in de Stad
Alebeek, Frans van - \ 2015
Trottoirbijen en stoepwesp (interview met Frans van Alebeek)
Alebeek, Frans van - \ 2015
Akkerranden in Flevoland
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainable agriculture - field margins - plant protection - field trips - augmentation - flevoland
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.